Modulo:Dati/Volpini - 516 proverbi sul cavallo.djvu

La documentazione per questo modulo può essere creata in Modulo:Dati/Volpini - 516 proverbi sul cavallo.djvu/man

local d2b = {}
local b2d = {}
local pagine = {}
d2b[1]="copertina"
d2b[2]="-"
d2b[3]="-"
d2b[4]="-"
d2b[5]="frontespizio"
d2b[6]="iv"
d2b[7]="v"
d2b[8]="vi"
d2b[9]="vii"
d2b[10]="viii"
d2b[11]="ix"
d2b[12]="x"
d2b[13]="xi"
d2b[14]="xii"
d2b[15]="xiii"
d2b[16]="xiv"
d2b[17]="xv"
d2b[18]="xvi"
d2b[19]="xvii"
d2b[20]="xviii"
d2b[21]="xix"
d2b[22]="xx"
d2b[23]="xxi"
d2b[24]="xxii"
d2b[25]="xxiii"
d2b[26]="-"
d2b[27]="1"
d2b[28]="2"
d2b[29]="3"
d2b[30]="4"
d2b[31]="5"
d2b[32]="6"
d2b[33]="7"
d2b[34]="8"
d2b[35]="9"
d2b[36]="10"
d2b[37]="11"
d2b[38]="12"
d2b[39]="13"
d2b[40]="14"
d2b[41]="15"
d2b[42]="16"
d2b[43]="17"
d2b[44]="18"
d2b[45]="19"
d2b[46]="20"
d2b[47]="21"
d2b[48]="22"
d2b[49]="23"
d2b[50]="24"
d2b[51]="25"
d2b[52]="26"
d2b[53]="27"
d2b[54]="28"
d2b[55]="29"
d2b[56]="30"
d2b[57]="31"
d2b[58]="32"
d2b[59]="33"
d2b[60]="34"
d2b[61]="35"
d2b[62]="36"
d2b[63]="37"
d2b[64]="38"
d2b[65]="39"
d2b[66]="40"
d2b[67]="41"
d2b[68]="42"
d2b[69]="43"
d2b[70]="44"
d2b[71]="45"
d2b[72]="46"
d2b[73]="47"
d2b[74]="48"
d2b[75]="49"
d2b[76]="50"
d2b[77]="51"
d2b[78]="52"
d2b[79]="53"
d2b[80]="54"
d2b[81]="55"
d2b[82]="56"
d2b[83]="57"
d2b[84]="58"
d2b[85]="59"
d2b[86]="60"
d2b[87]="61"
d2b[88]="62"
d2b[89]="63"
d2b[90]="64"
d2b[91]="65"
d2b[92]="66"
d2b[93]="67"
d2b[94]="68"
d2b[95]="69"
d2b[96]="70"
d2b[97]="71"
d2b[98]="72"
d2b[99]="73"
d2b[100]="74"
d2b[101]="75"
d2b[102]="76"
d2b[103]="77"
d2b[104]="78"
d2b[105]="79"
d2b[106]="80"
d2b[107]="81"
d2b[108]="82"
d2b[109]="83"
d2b[110]="84"
d2b[111]="85"
d2b[112]="86"
d2b[113]="87"
d2b[114]="88"
d2b[115]="89"
d2b[116]="90"
d2b[117]="91"
d2b[118]="92"
d2b[119]="93"
d2b[120]="94"
d2b[121]="95"
d2b[122]="96"
d2b[123]="97"
d2b[124]="98"
d2b[125]="99"
d2b[126]="100"
d2b[127]="101"
d2b[128]="102"
d2b[129]="103"
d2b[130]="104"
d2b[131]="105"
d2b[132]="106"
d2b[133]="107"
d2b[134]="108"
d2b[135]="109"
d2b[136]="110"
d2b[137]="111"
d2b[138]="112"
d2b[139]="113"
d2b[140]="114"
d2b[141]="115"
d2b[142]="116"
d2b[143]="117"
d2b[144]="118"
d2b[145]="119"
d2b[146]="120"
d2b[147]="121"
d2b[148]="122"
d2b[149]="123"
d2b[150]="124"
d2b[151]="125"
d2b[152]="126"
d2b[153]="127"
d2b[154]="128"
d2b[155]="129"
d2b[156]="130"
d2b[157]="131"
d2b[158]="132"
d2b[159]="133"
d2b[160]="134"
d2b[161]="135"
d2b[162]="136"
d2b[163]="137"
d2b[164]="138"
d2b[165]="139"
d2b[166]="140"
d2b[167]="141"
d2b[168]="142"
d2b[169]="143"
d2b[170]="144"
d2b[171]="145"
d2b[172]="146"
d2b[173]="147"
d2b[174]="148"
d2b[175]="149"
d2b[176]="150"
d2b[177]="151"
d2b[178]="152"
d2b[179]="153"
d2b[180]="154"
d2b[181]="155"
d2b[182]="156"
d2b[183]="157"
d2b[184]="158"
d2b[185]="159"
d2b[186]="160"
d2b[187]="161"
d2b[188]="162"
d2b[189]="163"
d2b[190]="164"
d2b[191]="165"
d2b[192]="166"
d2b[193]="167"
d2b[194]="168"
d2b[195]="169"
d2b[196]="170"
d2b[197]="171"
d2b[198]="172"
for i,v in ipairs(d2b)
    do
      b2d[v]=i
    end
local cap={}
local i=1
cap[1]={}
cap[1].nome="516 proverbi sul cavallo"
cap[1].titolo="516 proverbi sul cavallo"
cap[1].from=5
cap[1].to=6
cap[1].delta="iii"
cap[2]={}
cap[2].nome="516 proverbi sul cavallo/Indice alfabetico"
cap[2].titolo="Indice alfabetico"
cap[2].from=7
cap[2].to=22
cap[2].delta="v"
cap[3]={}
cap[3].nome="516 proverbi sul cavallo/Al lettore"
cap[3].titolo="Al lettore"
cap[3].from=23
cap[3].to=26
cap[3].delta="xxi"
cap[4]={}
cap[4].nome="516 proverbi sul cavallo/Alimentazione"
cap[4].titolo="Alimentazione"
cap[4].from=27
cap[4].to=47
cap[4].delta="26"
cap[5]={}
cap[5].nome="516 proverbi sul cavallo/Cavallo e cavaliere"
cap[5].titolo="Cavallo e cavaliere"
cap[5].from=48
cap[5].to=88
cap[5].delta="26"
cap[6]={}
cap[6].nome="516 proverbi sul cavallo/Commercio"
cap[6].titolo="Commercio"
cap[6].from=89
cap[6].to=94
cap[6].delta="26"
cap[7]={}
cap[7].nome="516 proverbi sul cavallo/Donna e cavallo"
cap[7].titolo="Donna e cavallo"
cap[7].from=95
cap[7].to=113
cap[7].delta="26"
cap[8]={}
cap[8].nome="516 proverbi sul cavallo/False apparenze"
cap[8].titolo="False apparenze"
cap[8].from=114
cap[8].to=115
cap[8].delta="26"
cap[9]={}
cap[9].nome="516 proverbi sul cavallo/Mantelli e segni particolari"
cap[9].titolo="Mantelli e segni particolari"
cap[9].from=116
cap[9].to=128
cap[9].delta="26"
cap[10]={}
cap[10].nome="516 proverbi sul cavallo/Modi di dire"
cap[10].titolo="Modi di dire"
cap[10].from=129
cap[10].to=156
cap[10].delta="26"
cap[11]={}
cap[11].nome="516 proverbi sul cavallo/Piedi – Ferratura"
cap[11].titolo="Piedi – Ferratura"
cap[11].from=157
cap[11].to=161
cap[11].delta="26"
cap[12]={}
cap[12].nome="516 proverbi sul cavallo/Pregi e difetti"
cap[12].titolo="Pregi e difetti"
cap[12].from=162
cap[12].to=183
cap[12].delta="26"
cap[13]={}
cap[13].nome="516 proverbi sul cavallo/Voci di paragone"
cap[13].titolo="Voci di paragone"
cap[13].from=184
cap[13].to=198
cap[13].delta="26"
local indexData={}
indexData.autore="Carlo Volpini"
indexData.nomepagina="516 proverbi sul cavallo"
indexData.titolo=""
indexData.anno="1896"
indexData.editore="Hoepli"
indexData.citta="Milano"
indexData.progetto=""
indexData.traduttore=""
indexData.curatore=""
indexData.fonte="{{IA|516proverbisulca00volp}}"
local infodata={}
pagine.d2b=d2b
pagine.b2d=b2d
pagine.cap=cap
pagine.indexData=indexData
return pagine
--[[{"1":"copertina","2":"-","3":"-","4":"-","5":"frontespizio","6":"iv","7":"v","8":"vi","9":"vii","10":"viii","11":"ix","12":"x","13":"xi","14":"xii","15":"xiii","16":"xiv","17":"xv","18":"xvi","19":"xvii","20":"xviii","21":"xix","22":"xx","23":"xxi","24":"xxii","25":"xxiii","26":"-","27":"1","28":"2","29":"3","30":"4","31":"5","32":"6","33":"7","34":"8","35":"9","36":"10","37":"11","38":"12","39":"13","40":"14","41":"15","42":"16","43":"17","44":"18","45":"19","46":"20","47":"21","48":"22","49":"23","50":"24","51":"25","52":"26","53":"27","54":"28","55":"29","56":"30","57":"31","58":"32","59":"33","60":"34","61":"35","62":"36","63":"37","64":"38","65":"39","66":"40","67":"41","68":"42","69":"43","70":"44","71":"45","72":"46","73":"47","74":"48","75":"49","76":"50","77":"51","78":"52","79":"53","80":"54","81":"55","82":"56","83":"57","84":"58","85":"59","86":"60","87":"61","88":"62","89":"63","90":"64","91":"65","92":"66","93":"67","94":"68","95":"69","96":"70","97":"71","98":"72","99":"73","100":"74","101":"75","102":"76","103":"77","104":"78","105":"79","106":"80","107":"81","108":"82","109":"83","110":"84","111":"85","112":"86","113":"87","114":"88","115":"89","116":"90","117":"91","118":"92","119":"93","120":"94","121":"95","122":"96","123":"97","124":"98","125":"99","126":"100","127":"101","128":"102","129":"103","130":"104","131":"105","132":"106","133":"107","134":"108","135":"109","136":"110","137":"111","138":"112","139":"113","140":"114","141":"115","142":"116","143":"117","144":"118","145":"119","146":"120","147":"121","148":"122","149":"123","150":"124","151":"125","152":"126","153":"127","154":"128","155":"129","156":"130","157":"131","158":"132","159":"133","160":"134","161":"135","162":"136","163":"137","164":"138","165":"139","166":"140","167":"141","168":"142","169":"143","170":"144","171":"145","172":"146","173":"147","174":"148","175":"149","176":"150","177":"151","178":"152","179":"153","180":"154","181":"155","182":"156","183":"157","184":"158","185":"159","186":"160","187":"161","188":"162","189":"163","190":"164","191":"165","192":"166","193":"167","194":"168","195":"169","196":"170","197":"171"}]]