Apri il menu principale

Libro di Uguçon da Laodho

Uguccione da Lodi

XIII secolo L poesie duecento Libro Intestazione 7 febbraio 2009 75% poesie

EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT

 
Al To nome començo, pare Deu creator,
divina maiestà, verasio salvator:
a Ti prega et adora li grandi e li menor,
li principi e li re, li marqes e i contor.
5Sire Deu, qi T'onfende dé aver grand paor,
s'el li remembra del fogo e del calor
qe la scritura dis e li nostri antecesor
qe èn en inferno en la grand tenebror.
Quili qe è là dentro molt è malvas segnor:
10là no se trovarà nul bon albergaor,
leto ni banca qe sïa da onor,
vairi ni armelin, coltra né cuvertor;
no à desduto de sparver ni d'aostor;
nè so se cerne qual sïa lo peçor:
15tuti son pleni d'ira e de furor
et è pl[u]i nigri de corv{i} ni d'avoltor.
E [en] l'inferno è un albro maior,
q'e [m]aior de negun ch'omo vedhes ancor,
nè çamai no portà nigun fruito ni flor;
20la foia e lo fusto tronca como rasor:
o voia o no voia, su monta 'l peccator
e çó de su trabuca, quand è plui en altor,
e caçe en un fogo q'è de sì grand calor,
qe cent agni li par anci qe sia 'l fredor.
25«Deu miserere», clama çascun de lor,
«mo no me pò valer parente ni uxor,
né fiiolo né fiia, fradhelo né seror,
[n]é castelo né roca, grand palasio né tor».
Domenedeu propicio, qe de tuti es maior,
30del mondo salvatore, a cui preg et ador,
Tu me defende de le pene 'nfernor,
q'eu mai no senta de quel fiero dolor.
Signor Deu, qi Te serve dé aver grand baudor,
e qi Te portarà bona fe et amor,
35qé Tu l'albe[r]garas pur en rose et en flor
en paradiso, o' è tanto splandor,
qe sol né luna no g'averà valor.
E sì com' eu ço credo sença ogno tenor
qe tuto quest è vero, Deu magno redentor,
40pur q'el Te plaqua, altissemo Signor,
Tu me perdona, c'asai son peccator.
Pare del ciel altisemo, re de gloria posente,
glorïosa maiesta, verasi' omnipotente,
lo siegolo formassi tut emprimeramente,
45ciel e terra e mar, qe tut era nïente;
posta faìs Adam, nostro primer parente;
de la costa de lui formàs Eva en presente.
Ela mançà del pomo qe li de' un serpente,
al compagnon Adam alò 'n fe' un presente,
50tanto 'l capitolà finq'el se'l mis al dente.
Ço fo 'l primer engano, per lo meu esïente,
ke fo fat en 'sto siegolo, poi qe ne fo la çente.
Non è om en 'sto mondo, sire Deu, s'el T'onfende,
s'el de li soi peccati envers Ti se repente,
55qe de la Toa gracia no sea ric e mainente,
qé guerra [né] regoio no te fo a talente,
anci mandasti pase enfra tuta la çente.
Mai poqi son de quili, per lo meu esïente,
qe de pas retegnir abia cor ni talente,
60et è grand meraveia, c'ogn'om è cognosente
qe 'l tesor de 'sto mondo tut tornarà nïente.
Quel qe fosse segnore dal levant al ponente,
dig vair e de li grisi, de l'or e de l'arçente,
le vile e li casteli aves en tenimente,
65le citad e li borg[h]i al so comandamente,
e tuta la riqeça dond lo mond è mainente,
tuto ço no i porave valer un gran de lente,
quando vien en quel'ora qe la sorte no mente,
qe la morte no'l toia tost et isnelamente:
70neg[r]o lo fai vegnir, puçolent e pesente,
sì q'el no pò audir, né no vé, né no sente.
S'el è sì como dise Agostin e Climente,
la anema se n'esse grama, trista e dolente,
molto tost e portaa entro l'infern ardente,
75en quel pessimo fogo, q'e sì caud e bugente
qe quel d'una fornase ve parrïa resente.
Là entr' è basalisc[h]i, scorpïon e serpente
qe morde e percodhe de venen e de dente.
Quig qe là dentro alberga molt a reo covignente.
80O gente crudelissema, como devé guarir,
qe le ovre de Deu no volé mantegnir?
Le vostre vanitadhe v'à condur a perir.
Denanti 'l Re de gloria como v'avré scondir,
sì q'El unca ve degne salvar ni benedir?
85Çà savì molto ben çença 'l meu somonir:
qi vol servir a Deu, no dé tropo dormir.
Molt è grand meraveia como pò avegnir
d'una causa, là o' Deu no me voia tegnir:
s'el fosse asai de quili qe volesse audir
90con' la ovra de Deu se vorïa tegnir!
mai molt se'n truova poqi de quig qe 'l voi' audir
e qi no plançerà com agudhi sospir
e vera penetencia no vorà custedhir
e da li soi peccadhi no s'avrà departir.
95E se verasiamentre no v'avì convertir,
en presente ve digo que ve n'à avegnir.
Le grand pene d'inferno ve stoverà sofrir,
q'è cento milia tanto maior, sença mentir,
qe nui' om no porave escoltar ni audir,
100né en lo cor pensar, ni con la boca dir.
Le aneme qe là entra, çamai no 'nd' à ensir,
qé là no val ençegni ni arte per foçir:
a crudhel marescalco serà dadhe a bailir,
en lo grand fuog d'inferno a brusar e rostir.
105Mai no credhe la çente qe ço posa 'vegnir,
tant ie plas en 'sto mondo alegrar e sbaudir,
ben bever e mançar, ben calçar e vestir,
li omini e le femene molto çugar e rir
et altre cause far qe mi no cal de dir,
110qe Deu nostro Signor à mes a delinquir.
E se l'un om pò l'autro enganar e trair,
çà no revardarà que li'n possa avegnir,
per leve ofensïone manaças'a ferir,
de spadhe e de corteli afolar et alcir.
115Quig q'è sani et alegri çamai no cre' morir,
e sì sa molto ben qe chascun n'à sentir:
nigun è sì ardit qe se'n possa scremir.
Mai quel tiegn e[u] per fol qe no se 'n vol partir
finq'el pò en 'sto mondo né andar ni vegnir,
120ké, s'el s'atende tanto q'el viegna al fenir,
k'el no porà parlar ni vedher ni audir,
quig qe 'l so dé gauder tosto l'à sepelir;
segondo q'el avrà fato merit no li à falir.
Mai cotal penetencia no voio custedhir,
125anci prego Quelui qe me dé mantegnir,
lo magno Re de gloria qe no degna mentir,
q'enl So servisio far me faça permagnir
e li Soi comandamenti servar et obedir,
qé tut l'autr' è nïent, se no a Deu servir.
130Avaricia en 'sto segolo abunda e desmesura,
tradhiment et engano, avolteri e soçura:
çamai no fo la çente sì falsa ni sperçura,
qe de l'ovra de Deu unca no mete cura,
del magno Re de gloria qe sta sopra l'altura,
135Quel per cui se mantien ognunca creatura.
Ben savì que ve dise la divina scritura:
tuti semo formadhi a la Soa figura.
Mai quel tegn eu per fole qe tropo s'asegura,
ni d'ensir dig pecadhi çà no vol aver cura.
140Mo sì son percevù: poqi è q[u]ig qe là dura;
lo plusor de la çente vol autra caosa dura.
Qi pò aver dinari de livrar ad usura
e comprar de la terra, campi, vigna e closura,
Deu, como se percaça d'aver bona coltura,
145e dis: «Aguan farai riqa semenadhura»!
Mai tal l'à semenar, no l'à veder madura.
Mo s'el se recordasse de la scarsa mesura
c'omo ven con la cana a far la sepoltura!
Quando è reversaa la fera guardatura,
150la soperbia e 'l regoio ch'avëa oltra mesura
molto tost è gitaa entro la terra dura:
lo torsel è malvasio et à rëa voltura.
La muier e i parentide grand vertù lo plura:
tal ie mena gran dol en la soa portadura,
155s'el lo pò abandonar, asai poco n'à cura.
E l'anema dolentre à pres rëa pastura
entro l'infern ardente, en quela grand calura:
là no se trovarà bela cavalcadhura,
destrier ni palafren cum soaf ambladura,
160né norbia vestimenta, né rica flibadhura,
palasio ni tor, ni negun' armadhura.
Mai ben devria la çente aver molt grand paura
de la morte crudhel, negra, pessima e scura,
qe re ni emperador encontra lei no dura,
165né principo ni dus qe sia d'alta natura.
L'apostolico de Roma non à quela ventura,
çà no lo defendrà né sorte né agura,
né la cristi[a]nitad ch'à tuta en soa rancura:
mai q[u]ig serà bïadhi ch'à vivre con mesura.
170Mai ben devì savere senç'altro sagramento
c'unca encontra la morte non è defendimento:
no ie val strolomia ni art d'encantamento;
palasio ni torre né nigun bastimento
né roca ni castel, clave ni fermamento
175no la pò destegnir q'ela no saia dentro,
q'ela va molto tosto, plui qe no cór lo vento.
Quelui qe ela çonçe molt à grand smarrimento,
qé lo cor li tramudha e 'l pensier e 'l talento;
ben par q'el sia tocadho da tosseg de serpento.
180Çamai no cred q'el faça, ben né mal, testamento,
q'abassad è 'l regoio, I'alteça e l'ardimento:
l'aver ch'à guadagnadho con dol e con tormento,
con bausï' et engani e con grand tradimento,
la pecunia q'el ave con grand rapinamento,
185le riqe vestimente e l'autr'adornamento,
destrieri e palafreni, vassieg d'or e d'arçento
e le riqe masone e 'l grand asïamento,
a tal le lassarà, ben savì q'eu no mento,
no darà per so' anema un sol star de formento.
190Çà me par q'el avrà de novel guarnimento;
tost serà trato fora del rico casamento;
çà vorave 'l plusor q'el fos êl monimento
delivrad a quelor qe 'n farà çuçamento,
ke tut lo mancaràe de fora e dentro.
195De l'anema sai ben sença retenimento
qe segondo la ovra recevrà pagamento.
Queste n'è miga flabe, anz è bone rason,
et è tute parole de libri e de sermon
qe se pò ben contar en çascuna mason
200qe sea de caritade de religïon.
Pregar avemo con grand afliccïon
lo Crïatore qe ne faça perdon
e qe de nui abia remesïon,
sì qe le nostre aneme abia salvacïon.
205No è nul omo tanto reu ni felon,
scomunicato, scacaor ni laron,
qe sia sorpreso de mortal traïson,
s'el vol tornar a Deu e demandar perdon
e verasïamentre vol far confessïon
210q'el mai no torne en quela onfe[n]ssïon,
el è guaridho et à delivrason,
sì q'en inferno no trovarà mason,
q'en quel tormento no è redencïon:
en paradiso serà so' albergason.
215«Deo, qe guarì[s] Daniel del laco del lëon
e traìsi Ionàs del ventre del pesson,
en lo qual el sostene molto grand passïon,
li filii d'Israel de man de Faraon,
et a Longì faìssi verasïo perdon,
220qe de la lança Te ferì a bandon
qe 'l sangue e l'aqua ie ven soto 'l menton
(en veritad ben saver lo dev'on,
c'aluminadho fo de salvacïon,
clamà soa colpa, Iesù li fe' perdon);
225sì com' e vera la nostra oracïon
qe en la cros perdonàs al laron
e traìs de l'inferno Eva e 'l compagno[n],
Davìd profeta, Ieremïa e Naon,
no ie 'n lassàs negun qe fosse bon,
230mai pur quelorch'a Ti menà tençon
(quelor no avrà çamai remissïon),
sì com' eu credo sença ogna tençon:
verasio Deu, pare Signor del tron,
dig mei peccadhi faime remissïon».
235Queste parole è bone et utel da 'scoltar,
e sì farà quelor qe vorà Deu amar
e vorà le soi aneme costedir e salvar;
Mai lo plu de la çente vol aver guadagnar
e no pensa de l'anema là o' ela dibi' andar.
240Mai ogn'om pò saver, s'el se vol ben pensar:
la gracïa de Deu, nul om la pò trovar
per çaser en bon leto e dormir e paussar,
per bever forte vino né per tropo mançar,
per bele vestimente né anc per ben calçar:
245no vol çugar a scaqi, a taole né ad açar.
Quai a quelor qe molt entende a fornicar
e de l'autrui aver sempre vol soçernar,
sì q'en rëa mesura lo devés rapinar.
Per amor Deu, segnori, meté·ve a castigar,
250pregai lo Re de gloria qe ve degne dreçar
e[n] mantegnir bone ovre e le rëe laxar.
Guardàve de quelor qe ve vol ençegnar,
q'ig a nuia mesura no ve possa laçar,
qé mai n{o} vedhes lo segolo sì malamentre andar:
255unca né fe né amor no se vol comportar,
né fradhel né cosin né parent ni compar;
mai una n'è ancor qe no se pò lassar,
ço è pare a fiiolo, qe no pò altro far;
mai anc quela se par en alg[h]et menemar.
260Se voi me volé crere, ben ve sai ensegnar:
ço qe digo a voi, a mi consenta far.
La scritura lo dise, qe ben ve'l sa mostrar:
molt ama Deu quelor qe vole lavorar
e per lo So amor caritad ne fai dar.
265[O]gnunca hom pò Deu molto ben acatar,
[re] et emperador, s'ig lo volesse far,
dus e cont e marqesi, qe porta gris e vair,
de qual arte qe sia, cavalier o çuglar,
quili qe va al versor arar e semenar.
270Mo ve dig en qual guisa ve podhé ben salvar:
guardaive da mentir per l'autrui envolar
e de falsa rapina, d'usura e d'enganar;
[en] strada ni camino no ve cal de raubar.
Deu ve'l comanda ben, qe no devì çugar
275né falso testemonio per nigun omo far,
per aor ni per aver q'elo te possa dar.
La luxuria se vorrave molto fort amorçar:
no è causa en 'sto mondo sì faça radhegar,
lo plusor de la çente fai feramen peccar;
280tal entra en la folìa qe no se'n sa guardar,
c'unca no ie serà a dir ni a pensar.
Mai quel q'è omecida me fai meraveiar,
com' êl regno de Deu çamai dibia entrar,
se no per una guisa, s'el lo volesse far:
285verasia penetencia e sofrir e durar,
le vanitad del mondo tute desmentegar,
sì q'en peccad mortal mai no devés tornar;
et en questa mesura con Deu se pò acordar.
Molt è greve peccadho l'autrui cossa envolar:
290nissun om no'l devria voler ni desirar;
né anc un pover omo né sc[h]ernir ni gabar,
anz lo dé volonter servir et albergar
per amor de Quelui pe ie l'à meritar.
Quel ch'à misericordia là o' el pò çudigar,
295ben la porà querir, baudamen demandar
a [Deu] omnipotente, qe no ie l'à vedhar;
e qi no l'à en altri, ben se pò desperar:
nula misericordia en Deu no à trovar.
[B]en de un om a l'altro volontera mostrar;
300ki sa l'ovra de Deu, ben la dé ensegnar,
mai alò primamentre dé si amaestrar:
q[u]e no vos ch'on faça a ti, ad altri no lo far.
E pur al patrenostro ve podhé castigar:
qi fai ço q'el comanda, molto pò ben scampar
305da le pene d'inferno, qe çà no v'à tocar;
e qi no'l sa entendre, sì se'l dé far splanar.
Enlora preg[h]e Deu, com'el vien a cantar,
de li peccadhi ch'à fati li degne perdonar:
pur en cotal mesura ie vol El perdonar
310a quig qe Li à onfeso et en dir et en far.
Mo ve dirai de quese devem percaçar:
lo Crïator del cielo molto glorificar
e sovra tute caose servir et aonorar
col cor e con la mente et en dir et en far,
315e dir oracïone, messa e matin 'scoltar,
sì q'ig nostri peccadhi ne degne perdonar.
Molto poc ama Deu lo empio e l'avar;
la lemosena certo no se vol oblidar:
sença quela nug omo no se porà salvar;
320l'ovra e la bona fese vol acompagnar,
ké l'una sença l'altra no se pò ben salvar.
Lo Crïator del cielo doi vïe n'à mostradhe,
l'una de bone ovre e de grand nobilitadhe
e de misericordiae de molte bontadhe,
325de pas e de concordia, de bona volontadhe
e de vestir li povri e le desasïadhe,
de visitar enfermi sovenz e le maladhe.
Li decreti ve'l dise e le devinitadhe:
molt ama Deu quelor qe d'altri à pïatadhe,
330qé per lo so amore se mantien cristentadhe.
Pura cosa e santissema è la virginitadhe:
lucerna splendedissema en ciel fi apeladhe;
a quili no serà le porte unca serradhe,
e[n] santo paradiso serà recomandadhe.
335Tut ço q'eu dig a voi per cert è veritadhe:
se volé mantegnir la santa cristentadhe,
freçaive de servir la vera Maiestadhe
e no fad como quele qe fo dementegadhe,
qe non ave al besogno le soi lampe adornadhe,
340però stete de fora dolorose et iradhe.
La lemosen' è quela per cui serà salvadhe
quelor ch'a bona fe la dà en caritadhe
e qe sostien al mondo neces' e povertadhe;
lasarà la soperbia, tignerà umelitadhe
345pur per Deu solarnentre, senç'altra vanitadhe.
A lo dì del çudisio li serà meritadhe,
q'enl prad de Iosafat serà tute 'sembladhe:
le ovre bone e rei tute serà mostradhe,
en molto poco d'ora serà tute pesadhe.
350Quele qe serà iuste, en bon'ora fo nadhe,
dal destro lad de Deu serà ben adornadhe,
en santo paradiso serà poi envïadhe,
denanz lo Crïatore firà apresentadhe,
de la gloria de Deu avrà tanta ubertadhe
355qe çà no serà cosa, s'el ge'n ven volontadhe,
q'en presente no'n sea del tuto sacïadhe.
Mo me besogna dir de quig malaguradhi
q'ili no vol veder quig q'è desasïadhi,
nisun pover de Deu n'avogol né sidhradhi,
360mai grassi palafreni e destrier seçornadhi,
de belle vestimente spesso esser mudhadhi,
aostor ao sparaveri vol, e falcon mudhadhi
e veltres e segus, levrer encadenadhi
e bon osberg[h]i blanqi et elmi afaitadhi,
365palasi e bitefredhi e tor embataiadhe
e mangani e preere per stremir le contradhe,
alcir l'un omo l'autro e de lanc' e de spadhe,
de quareig, de balesti e de seite 'mpenadhe.
Quelo se tien plui alto qe pò far plui maltade
370e l'autrui terra tôr, le campagn e le pradhe,
li busc[h]i e le masone, le closure serradhe.
Mai d'una cosa fai l'omo grande derradhe,
de sacrament qe molt era çà redotadhe,
mai lo plui de la cente l'à en befe çetadhe,
375qé tanto ie plase le calde peveradhe,
bele lonçe rostie, fugacine rassadhe
e fasani e pernise et altre dignitadhe,
forte vin e posone, e galine faitadhe,
delenquid à Iesù, la vera maiestadhe.
380Mo sì e un sermon qe molto fi usadho:
quando l'om è passudho e ben abeveradho,
dise l'un contra l'autro: «Sai que m'è ensegnadho
d[a] [u]n me' bon amigo q'è ben enleteradho?
Ke tut è perveçuto de fin qe l'om è nadho;
385ço q'elo dé aver, no li serà tardadho;
paradis et inferno tut è perdestinadho».
Mai quel q'à 'sta creença me par mal envïadho
s'el no entende meio q'elo à començadho.
Se voi me volé crere, anc no se' eu abadho,
390et el ve plas entendre quel q'eu ai començadho,
aibai bona sperança êl Segnor coronadho
per cui tuto lo mondo è guarid e salvadho;
et [ s' ] el ve plas entendre, quand eu l'avrò splanadho,
çascun de voi avrà lo cor enlumenado.
395Tuti devé saver, tanto v'è noncïado
en lo guagnelio sainto ch'ogna dì fi cantado:
quelo qe va dreo 'l ceco, el caz en lo fosadho.
Mostrano doi camini, qe molt è lad a ladho:
l'un è fang e pessina, l'altr' è mond e spaçado;
400qi çirà per lo bon, çà no serà soçado.
E Deu nostro Segnore sì ne l'à comandadho;
l'apostol e'l profeta ben se n'è acordadho:
quel peccator ch'avrà en ciel teiauriçadho,
per ladro ni per fuiro no li serà envoladho,
405no serà emporidho, roto ni magagnado,
ni vento ni tempesta no l'avrà devoradho,
no serà ruçenento, negro ni fumegadho,
anz serà pur e mondo plui de l'aur lavoradho;
quand vignirà la fin, ben li serà salvadho;
410el çirà con li agnoli, en ciel firà portadho.
De le beatetudene serà molt alegradho
quand el serà dai sainti recevut e clamadho,
de molto preciosissema vestimenta aparadho,
qe no parà qe sea tessuto né filadho,
415ni per negun ençegno cosidho ni taiadho;
de clare margarete serà tut adornadho,
blanqe plui qe no è neve né de flore de pradho;
coron' avrà clarissema plui de l'auro coladho,
qe'l sol, quand el se leva, no è tanto smeradho.
420A qi fai la bon'ovra questo i è destinadho,
mai quili qe vol far pur ço qe i è vedhadho
da Iesocrist altissemo qe per nui fo penadho,
en la cros fo metudho, feramen claveladho,
de pier' e de bastoni batud e lapidadho
425e ferì de la lança en lo So santo ladho.s
(Mai quel qe lo ferì, çà no fo el danadho:
perq'el disse soa colpa, el ie fo perdonadho;
perçò no dé nul omo esser desesperadho).
Mo trovo de quelor qe co' mi à faveladho,
430qe dise c'un altr'ano vol esser castigadho
e prendre penetencia de agnunca peccadho.
E s'elo se çonçe là o' ell'è terminadho,
como qe sïa peço, no me par meioradho;
e s'el mor enfratanto, a mal port è rivadno.
435Quel cui el à servidho, no è adormençadho:
sì tosto con' lo spirito e dal corpo sevradho,
un laz li çet' al colo sì l'à encatenadho,
entro l'infern lo porta o' el fi aspetadho;
mai unca no serà ni onto ni bagnadho;
440mai anc s'el fosse pur o batud o scovadho,
elo crerïa esser un re encoronadho;
de grand forcon de ferro speso firà tocadho,
cento fïadhe al dì per lo corpo foradho.
Le altre pen' è tante qe nesun leteradho
445no le porave scrivere en un ano passado.
Quili ch'onfende a Deu, questo i e destinadho.
Quig qe no cre' morire, sì à molto faladho:
de quel penser q'ig fai, cascun à radegadho,
c'ancoi è l'om alegro, doman è traversadho
450de questo mond a l'altro, sì com'è destinadho.
En molto poco d'ora da c'à perdud lo fladho,
no par qe sia con lui né specie né moscado,
anci püe plui tosto de can mort en fossadho;
da quig qe plui l'amava è feramen scivadho,
455serore né cosino no i pò durar daladho,
né 'l pare né la mare qe lo à norigadho;
d'una vil vistimenta alò ven adobadho,
en un poco de drapo sì fi avolupadho,
de lo pesor q'ig pò s'el dé esser compradho,
460molto vïaçamentre a la glesia portadho;
d'un palio fi coverto qe i vien poco lassadho.
Deu, con' freçosamentre lo mestier fi cantadho!
Portal' al molimento là o' el fi colegadho,
de malta e de calcina ferament sofrenadho;
465a tal percurator eli l'à delivradho
qe li mança la boca, le brac' e lo costadho.
Fort se mostra dolentre quili qe l'à plurado;
tal par molto dolentre q'asai avrà cridadho,
qe va molto devoto e porta 'l caf clinadho
470e clama ad alta vose: «Gramo si malfadhadho!»
et «Oimè, car cosino, qe tu m'ài 'bandonadho!»,
s'el pò tornar a casa, pur q'el sea asïadho,
grossi boconi à far de ço q'el à laxadho.
Volé audir de l'anema com' ela è guiaa?
475Plui nigri è de carbone quili qe l'à portaa;
en le pene grandisseme de l'infern l'à çitaa,
en quel pessimo fogo q'è de sì grand duraa
qe, se tuta la mar entro fos envïaa,
altresì arderia como cera colaa.
480Quand è molto destruta, rostïa e brusaa,
poi fi çetaa en un'aqua q'è sì freda e çelaa,
se la maior montagna q'en questo mond è naa
fosse del nostro fogo empresa et abrasaa,
per art e per ençegno entro fos envïaa,
485en un solo momento serìa tuta glaçaa.
L'anema se laimenta q'è molto tormentaa,
del corpo se reclama qe l'à mal albergaa:
«Oi corpo maladheto, con' tu m'ài enganaa!
Tu no as mal né ben, pena no t'è livraa.
490L'asio qe te fasevem'à molto desertaa;
la gola maladeta qe fo tant asïaa,
la devicia q'el' ave molto i è dalonçaa;
ki qe·ll' abia vendua, eu l'ai cara compraa.
Misera mi taupina, dolentre malfadhaa,
495en con' fort aventura al mondo fui creaa!
Deu l'avesse voiù, q'eu no fos unca naa,
en profondo de mar anci fos eu zitaa
com una mola al colo fortementre ligaa,
anz q'a tanto martorio eu fosse delivraa».
500Alto Deu glorïoso qe governe la çente,
li boni e li rei, iusti e penetente,
oi Deu, com' eu pos esser gram e trist e dolente,
l'anema mia e lo cor e la mente!
Tu me creassi en forma parisente,
505poi me levasti grand e fort e possente,
sì me mostrassi doi cose veramente,
lo ben e 'l mal, don eu son cognoscente.
Enfin q'eu fui vigoros et aidhente,
eu no tegnia la vïa d'orïente:
510encontra Ti fui fer e combatente;
no audì' ni obedì' li Toi comandamente.
Misericordia Te clamo, alto Deu omnipotente,
qe me secori qui alò en presente,
qé sempremai voig esser penetente,
515qé sença Ti no è omo vivente
qe, s'el no T'ama, posa valer nïente,
et el e le soi ovre tornarà a nïente.
Domenedeu propicio, molto T'ai onfenduo;
tropo son stato q'eu no T'ai cognosuo.
520Enfin q'eu puti portar lança ni scuo,
enfin a tanto q'eu son veglo canuo,
encontra Ti sempre ai combatuo;
per Toa bontad or son recognosuo
qe raegava sì com' omo perduo.
525A Toa marcé, Segnor, eu son renduo:
de mi aibe 'ndulgencia, qe a Ti son vegnuo.
Se Tu fai tanto q'eu sëa recevuo,
enfin q'eu viva mai no serò vencuo,
del To servisio stanco ni recreuo.
530Mai d'una cossa me son eu percevuo:
ben sai q'eu vigni en questo mondo nuo,
mai no ge son tropo ben dareçuo,
mai a la fine sì firò car tegnuo.
En un celicio firà 'l corpo metuo,
535tuto 'l plui vil qe ge firà venduo,
e quel medessemo serà assai perduo.
Quëuncavoia del corpo sea 'vegnuo,
lo spirit{o} meo voio qe sea renduo,
sì serà elo s'el me fi atenduo
540lo rico don qe m'è emprometuo,
k'entro 'l guagnelio asai l'ò entenduo.
S'eu fui sì fole q'eu no fui aveçuo
q'en li peccati son longamen çasuo,
da q[e] eu me repento de ço qe m'è aveg[n]uo,
545en la Toa corte dô esser recevuo,
dig mei peccadhi deslavad e solvuo.
Marcé Te clamo, veras Deu, en ploranto,
qe la Toa ira no me sëa davanto.
Ben sai eu, Deu, q'eu T'ai onfendù tanto
550qe eu né altri no savrïa dir quanto.
Enfin q'eu fui çovencel et enfanto,
fin questo dì, q'eu son veio e ferranto,
encontra Ti von sempre combatando.
Mai s'Tu no fussi cossì soaf e blando,
555no cre[e]ria qe Paul fos vegnù santo.
Mai eu era sì fole, quand avea cento 'l brando,
k'eu me tegnïa meio de lo conte Rolando.
Mai entro li peccati eu ai demorad tanto
qe sovençe fïadhe n'ai sospirad e planto.
560Mo è vegnù tal tempo q'eu son recreto e stanco,
e pur çon Ti, ver Deu, son remagnù a tanto.
Marcé, dolce Segnor, no me lassar al campo!
Qi q'eu me sia, pur a Ti me comando.
Iusta devinitad, verasia maiestate,
565omnipotente Deu sovr' ogna poestate,
misericordia Te clamo con grande pïetate
qe me secori per la Toa bontate,
qé ben sai eu qe quest' è viritate:
s'eu voig veder la Toa maiestate,
570q'el me covien lassar la eniquitate
e l'odio e l'ira e la rea volontate
e tuta l'avaricia e la empïatate
et anc la cobiticia con l'altra vanitate.
Mestier m'è tegnir pase e grand omilitate
575e far ben penetencia de le cosse mal fate,
qé ben se trova en la divinitate
qe sempre dé aver 'legreça e bonitate
quili ch'à permagnir per Deu en castitate
e qe sostignirà quili ch'à povertate.
580Et ancora ie vol una maior bontate:
se un omo T'onfende de fiiol o de fratre,
per amor Deu l'onfense dé esser perdonate;
e qi questo farà, ben li serà meritate;
quante el n'à fate né dite né pensadhe
585al dì novissimo no serà recordadhe;
en paradiso serà encoronadhe.
Iesù de gloria, no me abandonar,
marcé Te clamo, pur q'el Te plaça a far,
qe Tu me degne secorrer et aidar,
590qé cença Ti no me val percaçar:
q'eu T'ai onfeso et en dir et en far
oltra mesura, sì q'eu no 'l sai cuitar,
e non son degno né merito de pregar
qe Tu me dibie audir ni ascoltar.
595Mai sì me par greve cosa a pensar
q'eu me devese dal Segnor desperar,
qé la scritura me fai molt alegrar,
qe manifesta q'eu me pos ben salvar,
per penetencia convertir e mondar.
600Mai sì se volli vramentre lavar
qi en cel dé permagnir e regnar,
q'en quela gloria no se pò albergar
nesuna causa qe sëa da mendar.
Dolce Segnor, humel, soaf e plan,
605Iesù de gloria, verasio Deo certan,
grand meraveia faìs de cinque pan
e de dui pessi q'ig aposto{l}i trovàn:
ben cinque milia omini, et enfermi e san,
qe Te seguiva e per mont e per plan,
610resacïasti de quel pese e del pan;
per quel miracol assai se'n baticà.
Quig qe Te serve grand merito n'avrà,
al dì novissimo là se confortarà
quand ig serà da lo To destro la'.
615Cum' gran paura li desipuli avrà
quando li arcagnoli de paor tremarà!
Poi qe dirà li falsi cristïan,
ch'unca per Deu no vols esser human?
Al departir reu comïad avrà.
620De tute parte le çente ge serà,
Ongari e Bolgari, Rossi, Blachi e Cuman,
Turchi et Armin, sarrasin e pagan.
Li Çudhei creço qe se recordarà
del mal ch'à fato, grande paura avrà.
625Con' fortementre là se repentirà!
Çà no·ig varrà lo quart d'un provençan,
se no a quili qe vene cristïan,
qe per l'amor de Deu se batiçà.
Finqé fui piçol entro q'eu son vetran
630no tign eu via né vita d'armitan.
A Toa mercévoig star, qe çonçont m'as.
A Ti me rendo, verasio Salvator,
Tu qe mantien' li grand e li menor,
li boni e ig rei, li iusti e ig peccator;
635sì creç'eu ben, senç'altro ensegnador,
qe Tu ei maior d'ognunc' altro segnor:
qi ço no cre', ben lo tegno traitor.
No è marqes, dus ni emperator,
né apostolico, re né altro segnor
640qe possa aververtute né valor
se no da Ti, ch'as la força e'l vigor.
Marcé de mi, ch'assai son peccator
plui qe no fo nissun meu antessor,
luxurïoso, falso e fornicadhor,
645plen de soperbia, d'ira e de furor;
encontra Ti fui fier combatedor,
no Te portai bona fe né amor:
pentid ge son sença ogno tenor.
Mercé te clamo, iusto perdonador,
650qe me defendi dal pessimo calor,
sì me condù al precïos odor
en lo To regno la o' è tanto splandor,
ch'unca no ave nigun començador,
mai sempre fo e serà lo so aunor.
655Oi grand poesta, Tu me fai quest aunor,
q'eu sea con Ti, verasio Crïator.
De mi, Segnor, abie remisïon,
qe molto fui de rea complexïon,
empio et avar, malparlier e felon:
660de li al[tri] peccadhi eu no sai far rason.
Encontra T[i] fui forte campïon,
né no [au]dì' toa predicacïon:
de mi ensteso faeva traïson,
ond eu me tegno molto fol e bricon.
665Oi Deu, qe sai la mïa empentison,
Tu me condùa vera guarison
per penetencia e per confessïon
e per lemosena e per oracïon.
Vorav' eu star al Vostro confalon,
670qé ben sai eu qe·llo dis la rason:
quig qe Te serve avrà grand gueerdon,
al dì novissemo là recevrà lo don,
quand lo Signor darà benecïon.
Le vistimente sarà de tal façon:
675plui resplandente de pena de paon.
Corona avrà né d'or né de laton:
de fin smeraldi, robin e de carbon;
de clare margarete serà soa ornason.
Mai eu prego Deu ch'alegrà Simïon,
680qe ben atende la Soa promissïon,
q'El me conduga da la part de li bon,
q'eu no romagna daig pessimi felon
qe sempre volse star en desperason.
Quili çirà en la mortal preson
685entro l'inferno en tribulacïon;
la trovarà Apolin e Macon
e Trivigant, Dives e Faraon,
q'ili non à de bona embandison:
soi marescalchi è cruel e felon,
690asai plui nigri de corf né de carbon,
qe li dà speso de maçe e de baston,
de spedhi agudhi e d'ardente forcon.
Apreso quelo à maior pasïon:
de basalisc[h]i, de pesimi dragon,
695rospi e serpenti, ligur e scorpïon,
qe li percoe li ogli e 'l viso e lo menton:
mai unca en perpetuo no avrà redencïon.
Mo ben me par q'el sïa de rason
qe nui preg[h]emo con grand devocïon
700lo Re de gloria q'El ne faça perdon
e q'El ne duga con Soa benedicion
en lo So regno, q'è de salvacïon.