Lege Provinziala di 19 de jenà dl 2012, n. 2 - Promoziun dla banda leria tl raiun provinzial

ladino

Provincia autonoma di Bolzano 2009 diritto diritto Lege Provinziala di 19 de jenà dl 2012, n. 2 Intestazione 24 agosto 2013 25% Da definire


Lege Provinziala di 19 de jenà dl 2012, n. 2

Promoziun dla banda leria tl raiun provinzial

Art. 1 (Fin)

Le fin, aladô dl’ajënda digitala dl’Uniun Europeica, é che al vëgnes colié completamën-ter, ćina te vigni ćiantun, dötes les perts dla provinzia, vigni comun y vigni fraziun ala rëi de fira otica por ti pité a dötes les aziëndes dl’industria, dl artejanat, di sorvisc y dl comerz, sciöche inće ales abitaziuns privates n coliamënt ala rëi a banda leria da na velozité de almanco 30 megabit al secunt ćina dl 2015, y de 100 megabit al secunt ćina dl 2020; por arjunje chësc fin realisarà i comuns y l’aministraziun provinziala deboriada n plann.

Art. 2 (Planificaziun)

Por realisé le fin preodü dal articul 1 aprovëia la Junta provinziala a öna cun le Consëi di comuns, tl tëmp de sis mëisc da canche chësta lege é gnüda aprovada, les diretives por laurè fora i planns da pert de vigni comun. (2) Te sis mëisc da canche al é gnü aprovè les diretives preodüdes dal coma 1, laôra fora vigni comun n plann por curì le raiun comunal cun cabli de fira otica, ros y coliamënć radiofonics, tl respet dles diretives. Chësc plann vëiga danfora inće i tëmps de realisaziun y na sciazada di cosć. Le plann tol inće ite l’infrastrotöra por coliamënć ala rëi a banda leria che é bele da ciafè tl raiun comunal canche al vëgn laurè fora le plann.
(3) Do che i consëis de comun relatifs à aprovè i planns di comuns, vëgn chisc menà inant ala Junta provinziala che laôra fora, sön la basa de chisc planns, ti trëi mëisc che vëgn do, a öna cun le Consëi di comuns, n plann general por arjunje le fin dè dant tl articul 1. Ćina che le plann general va en forza vëgn les scomenciadies por slarié fora la rëi a banda leria, che é te chësc momënt programades, aprovades o bele en fasa d’esecuziun, portades inant.
(4) Le plann general aprovè dala Junta provinziala vel 10 agn alalungia.

Art. 3 (Atuaziun)

(1) Les mosöres tecniches de costruziun odüdes danfora dal plann general nominé tl articul 2, che reverda raiuns che é bele y che mëss gnì realisades por arjunje le fin dè dant tl articul 1, vëgn concretisades tres la colaboraziun y l’acordanza danter la Provinzia autonoma de Balsan y le comun relatif.
(2) Les mosöres tecniches de costruziun aladô dl coma 1 che reverda zones industriales, residenziales o de recuperada che é gnüdes individuades do che al é gnü aprovè le plann general aladô dl articul 2, coma 3, vëgn conscidrades operes de urbanisaziun primara aladô dl articul 65, coma 1, lëtra i) dla lege provinziala di 11 d’agost dl 1997, n. 13, y mudaziuns suandëntes.
(3) Les singoles mosöres po gnì realisades diretamënter dal comun relatif, dala Provinzia autonoma de Balsan o tres l’inćiaria a terzi.
(4) Suraprò ales mosöres tecniches de costruziun pol gnì chirì formes de colaboraziun cun aziëndes y stlüt jö contrać cun chëstes por che i fins preodüs dal articul 1 vëgnes arjunć cun plü sauridanza.

Art. 4 (Finanziamënt)

(1) Por finanzié y realisé les mosöres dades dant tl articul 3 ciafa i comuns relatifs n contribut por i cosć d’investimënt da pert dla Provinzia autonoma de Balsan, a öna cun le Consëi di comuns. La sort de contribut y a tan che al amunta vëgn fat fora cun deliberaziun dla Junta provinziala.
(2) Por realisé i intervënć odüs danfora da chësta lege po i comuns inće adorè i mesi finanziars dl fonds de rodaziun preodü dal articul 7/bis dla lege provinziala di 14 de forà dl 1992, n. 6, y mudaziuns suandëntes.

Art. 5 (Desposiziun finanziara)

(1) Por curì les spëises che vëgn dales mosöres de chësta lege vëgnel tut ca les autorisaziuns de spëisa bele determinades pro l’unité de basa dl bilanz 21200 a ćiaria dl eserzize finanziar 2012.
(2) Les spëises a ćiaria di agn finanziars che à da gnì vëgn stabilides cun la lege finanziara anuala.Chësta lege gnarà publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun. Vignun a chël che al ti speta é oblié da la respetè y da la fà respetè sciöche lege dla Provinzia.