La plueia

Johann Baptist Rifesser

La plueia Intestazione 18 marzo 2016 50% Da definire

EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT

la plúeia

grafia originale

ŋ ma̤rka̤dá̤nt íe žit n di a̤ txa̤vál d' la̤ fíera̤ a̤ txá̤za̤ i ǫ́a̤ txa̤riá dǫ a̤ sę na̤ va̤líš kun trúepęs dinę́i. I a pluá̤t a̤ritšóul, i l boŋ úem s' a bla̤ndá tręz ítę. da̤ vía̤ dę ka̤s fǫ́vę-l męlkuntá̤nt i s' a štęrk la̤męntá, kę díe i a dat n taŋ ríe ta̤mp su l viátš. si vía̤ l a męná tręz m bǫšk špa̤s. tlo váiž-l t' ŋ kolp ŋ la̤dróŋ, kę męzurǫ́a̤ suŋ a̤l kuŋ ŋ štlǫp i a druká l žnélę̆r. l fósa̤ šta' vía̤ tsa̤nts' áutę̆r, ma̤ l pólvę̆r fǫ́a̤ uní túmę da̤ la̤ plúeia̤ i l štlǫp a škruká. L ma̤rka̤dá̤nt a dat i špa̤róŋs a̤ l txa̤vál i íe mutšá pę̆r fę̆rtúna̤ da̤ l pę̆ríkul. pǫ k' l íe štat sęgúr, a-l di' tra̤ sę ŋšta̤s : txę mat kę soŋ štat, k' ę bruntlá su l ríe ta̤mp i k' íe nę l ę tóut su pa̤tsienta̤má̤ntę̆r pę̆r ma̤ndá dę díe. Šę l tšíel fósa̤ šta' tlęr i l' ária̤ púra̤, fós-i za̤ŋ mǫrt tlo tę mi saŋk, i mi mutóŋs špitá̤sa̤ dębánt k' íe rúę a̤ txá̤za̤. la̤ plúeia̤, kóntra̤ ká̤la̤ k' ę bruntlá m' a sa̤lvá rǫ́ba̤ i víta̤. da̤ tlo inánt n' úe-i plu mę dęžmęntxá̤ l dit, kę ka̤l k' idíe mánda̤ íe ba̤ŋ miná, ba̤ŋ k' l nęs pęr da̤trái outra̤má̤ntę̆r.

grafia moderna

N marcadënt ie jit n di a ciaval dla fiera a cësa y ova ciarià do a se na valisc cun truepes dinei. I a pluët aricëul, y l bon uem se à blandà tres ite. Davia de chësc fovel melcuntënt y se à sterch lamentà, che Die i à dat n tan rie tëmp sul viac. Si via l à menà tres n bosch spës. Tlo vëijel te n colp n ladron, che mesurova sun ël cun n stlop y a drucà l sneler. L fossa stat via zënzauter, ma l polver fova unì tume dala plueia y l stlop a scrucà. L marcadënt à dat i sparons al ciaval y ie mucià per fertuna dal pericul. Po che l ie stat segur, al dit tra se nstës : cie mat che son stat, che é bruntlà sul rie tëmp y che ie ne l é tëut su pazientamënter per mandà de Die. Sce l ciel fossa stat tler y l' aria pura, fossi śën mort tlo te mi sanch, y mi mutons spitëssa debant che ie rue a cësa. La plueia, contra chëla che é bruntlà me à salvà roba y vita. Da tlo inant ne uei plu me desmencë l dit, che chël che Idie manda ie bën minà, bënché l nes per datrai autramënter.