Comun general de Fascia - Bilanz de previjion per l'ejercizie 2015

ladino

Comun general de Fascia 2015 Comun general de Fascia - Bilanz de previjion per l'ejercizie 2015 Intestazione 3 luglio 2015 25% Da definire

ILUSTRAZION E PREJENTAZION DEL BILANZ DE PREVIJION PER L’EJERCIZIE 2015 E PER I TREI EGN 2015-2017 DEL COMUN GENERAL DE FASCIA

L bilanz de previjion per l’ejercizie 2015 e plurianuèl 2015-2017 l pel vegnir aproà dant dai 15 de mèrz del 2015, descheche consent l “Protocol de cordanza en cont de finanza locala per l 2015” sotscrit ai 10 de november del 2014 anter la Provinzia de Trent e l Consei de la Autonomìes Locales, aldò de l’art. 17, coma 55 de la L.R. dai 23 de otober del 1998, n. 10; per rejons funzionèles, se peissa de meter en esser l’atività co la gestion provisoria per pech temp, e de jir inant col ge portèr dant l document finanzièl che dèsc l’autorisazion a peèr via co la contabilità de l’ejercizie 2015 al Consei General per sia verifica e aproazion ja dal scomenz de l’an nef.

L bilanz de previjion de competenza per l 2015 l se valivea su la soma de € 12.429.424,59 en dut, tant per la entrèdes che per la speises. L’é pervedù de smendrèr la zifra del bilanz del Comun general di doi egn dò a € 9.204.9195,00 per l 2016 e a € 9.177.195,00 per l 2017. La previjions de bilanz per l 2015 no les perveit ressorses particolères, estra che fons che fèsc besegn per meter en esser la competenzes ordenères che ge é jà stat dat sù al C.G.F. via per l’an passà, co la ecezion de n pìcol smaorament tel setor urbanistich e de stravardament ambientèl; l’é jà stat registrà sul bilanz sun capìtoi aposta € 273.200 en dut de contribuc provinzièi per fenir sù i lurieres per modernisèr l zenter de compatazion del refudam de Ciarlonch de Vich (per € 173.200) estra che l finanziament (de € 100.000) che l’é la pruma pèrt per l 2015 de € 300.000 en dut che i vegnarà dac fora a na vida pervaliva tel 2016 e tel 2017, per l smaorament di intervenc te la “rei de la resserves”.

Vegn portà dant de aproèr, ensema col bilanz, ence i etres documenc che ge vel ge enjontèr e che no pel mencèr, e più avisa:

  •  l “Pian generèl de la òperes publiches”per i trei egn 2015-2017;
  •  la“Lingia de la speises en cont capital pervedudes tel bilanz del 2015”;
  •  l “Prospet desmostratif de l’arvanz de aministrazion stimà ai 31 de dezember del 2014”;
  •  l “Prospet del personal canche vegn serà sù l’ejercizie da dant che chel de referiment”, donca ai 31 de

dezember del 2014;

  •  la“Lingia de la entrèdes e de la speises una tantum”.

Vegn prezisà che la proponeta del bilanz de previjion del Comun general de Fascia per l 2015 la é stata vardèda fora – aldò de l’art. 43, coma 1, letra b) del T.U.L.R. su l’ordenament contàbol e finanzièl di enc locai - dal Revisor di conc, dotor Andrea Costantino Fisichella, che l’à metù jù sia relazion ai 7 de jené del 2015, conscidran che la oujes de speisa les é adatèdes, che la entrèdes pervedudes les é segures e che la previjion de speisa per i investimenc la é aldò del program aministratif, dajan jù donca l parer a favor en cont de la proponeta de bilanz.

Chiò sotite vegn metù al luster e despiegà i ponc de maor emportanza del bilanz de previjion per l 2015, prezisan che i dac scric ite no i é paragoné con chi definitives de l’an dant.

ARVANZ DE AMINISTRAZION STIMÀ DE L’EJERCIZIE 2014

L’arvanz de aministrazion stimà del 2014 l vegn scrit ite tel bilanz 2015 per € 2.827.089,06. Chesta zifra aboncont la vegnarà zertèda a na vida definitiva e metuda ite tel bilanz de gestion del davegnir demò dò che sarà stat aproà l Rendicont de gestion del 2014. Te chest moment, vegn pervedù de durèr coscita tel bilanz de previjion per l 2015 l’arvanz de aministrazion stimà del 2014 descheche vegn scrit chiò de sot:

  • - € 271.890,17 sotmetui ai agravies generèi de gestion ordenèra;
  • - € 2.555.198,89, destiné a speises en cont capital;

PROGRAM 100 - AMINISTRAZION GENERÈLA

La previjions del Program 100 les revèrda la ativitèdes ordenères del Comun general de Fascia, i cosć per si aministradores, per l personal aministratif e tecnich, dotrei contribuc finanzié diretamenter con sia ressorses, e desche neva, vegn enjontà l cost per la gestions sozièdes per cont di comuns de la entrèdes (tribuc) e di servijes telematics, informatics e de la comunicazion (S.T.I.C.) ai sentadins. Chesta previjions les se valivea su

la zifra de € 1.689.585 en dut de chi che € 11.126 i é da destinèr per i intervenc en cont capital per la senta de l’Ent. Vegn metù dant la oujes de maor emportanza che fèsc pèrt del Program 100:

ENTRÈDES: trasferimenc provinzièi per € 942.000 en dut (€ 955.668 i é stac dac del 2013 e del 2014) per speises ordenères, estra che la aplicazion de la quota de arvanz del 2013 no metù en doura per € 221.537; Trasferimenc provinzièi per la gestion sozièda de la entrèdes per € 52.180, e finanziamenc di comuns per la gestion sozièda de la entrèdes per € 62.076, autra entrèdes da la P.A.T. per € 11.500,00 en dut per l fit de l’ofize e per ge meter a la leta jent e mesi al Portel periferich de informazion e assistenza a la jent; didament di Comuns per la speises de gestion (€ 40.284); trasferimenc dai comuns per la gestion sozièda di S.T.I.C. per la speises de gestion € 55.000 e € 25.000 per la speises en cont capital; didamenc e recuperamenc desvalives per la speises del personal (€ 2.200); remborsc da etres Enc (Comuns e enc de previdenza) de speises per l personal (€ 125.000); didamenc e remborsc desvalives per l scodiment de la SVE, ejames de ladin estra che l recuperament, a cèria de desvaliva jent, de quotes de la speises paèdes en dut e per dut dal C.G.F. (€ 32.000); scodiment di fic arjontives che vegn cà dal renovament de conzescions idroeletriches (€ 68.940); deric de canzelarìa (€ 13.500); entrèdes da partezipazions azionères, enteresc e enteresc atives (€ 7.100); quotes di Comuns per contribuc de emportanza particolèra (€ 20.142). Amò da trei egn en cà no vegn dat fons provinzièi per la speises de investiment o de manutenzion straordenèra de la senta del Comun general: per chest resta amò a la leta l’arvanz metù da na man enscin a ades (e che col jir inant di ejercizies l seghita a vegnir smendrà) per na zifra perveduda de € 11.126.

SPEISES: competenzes di aministradores (endenitèdes de cèria, paamenc de prejenza, remborsc de speises de viac, rembors de la speises ai datores de lurier privac olache laora vèlch aministrador, endenitèdes de desvaliva comiscions del Comun general) e del revisor di conc € 108.500 en dut; speises de raprejentanza (€ 3.000); endenità per la Comiscion del Paesaje de la comunità € 22.000; cosć e competenzes per l personal (paghes, previdenza e assistenza, corsc de agiornament profescionèl, miscions, mensa aziendèla e c.i.) per € 942.000 en dut; compra de mobilia e fornimenta per i ofizies, aparac informatics e sia manutenzion (€ 30.000); speises de manutenzion ordenèra (€ 26.000) e per lurieres de miorament e de manutenzion straordenèra de la senta (€ 11.126); projetazions, direzion de lurieres e autra speises che no les pel vegnir ciarièdes a na vida desferenta (€ 68.940 che i vegn corii co la quota a l’an di fic enjonté per l renovament de la conzescions de la gran derivazions idroeletriches e da destinèr endèna l’ejercizie per speises “una tantum” de speises ordenères e/o de projec de svilup economich del teritorie): del 2014 chisc fons per na pèrt i é stac duré per evenc ouc a la zelebrazion del centené de la Gran Vera (1914 – 2014) e dotrei scomenzadives les vegnarà endrezèdes ence via per l 2015.

Vegn pervedù ence la oujes de la speises ordenères per lum e sciudament (€ 30.000); speises per la posta, per l telefon, per i abonamenc a desvalives foli e per la compra de materièl de doura e de consum (€ 29.500 en dut); speises legales (€ 15.000,00) e per i contrac de arsegurazions (R.Z. fabricac, R.Z.T. – R.C.O., patrimonièla per aministradores e funzionères responsàboi di ofizies, contrat de arsegurazion kasko per i mesi privac duré per servije e c.i., per € 53.300 en dut; € 5.000 per quotes de sociazion anuèles (Consorzie di Comuns Trentins e fondazion Dolomiti UNESCO); speises per concorsc, consulenzes e studies (€ 32.500); speises per stéores, coutes, enteresc passives, tesorerìa, speises de contrat e remborsc desvalives (€ 36.463); speises per la publicazion legala e per l boletin del Comun general (€ 25.000 en dut); trasferimenc (contribuc) a desvalives enc e sociazions culturèles, sportives, turistiches, sozièles e de delet (€ 35.000 sul capìtol 1258/S – artìcoi 10, 20 e 30); € 22.000 per l fon de resserva ordenèr e per l fon svalutazion credic; speises per prestazions de servije e remborsc de credit ai comuns che revèrda la gestion sozièda de la Entrèdes (tribuc) e S.T.I.C. (sistemes telematics informatives e de comunicazion) per € 117.076; speises per la compra e per la manutenzion de bens funzionèi per la gestion sozièda di Servijes Entrèdes e S.T.I.C. per € 77.180.

PROGRAM 200 - ISTRUZION E CULTURA

L Program 200 l perveit n valivament de € 819.790 en dut e l tol ite chisc ponc de maor emportanza:

ENTRÈDES: trasferimenc da la Provinzia autonoma de Trent, per € 542.850 en dut, da durèr per la funzions dates sù al Comun general en cont del derit al studie e de la menses de la scola, de la promozion e del stravardament de la cultura e de la mendranza ladina; trasferimenc dal Stat aldò de la Lege n. 482/1999, che revèrda l stravardament de la mendranzes etnich -linguistiches storiches, per € 40.690; presciapech € 33.000 per trasferimenc da la Region Trentin-Sudtirol per scomenzadives outes a stravardèr la mendranza ladina; € 78.250 dal paament di Comuns de Fascia per scomenzadives soracomunèles de valorisazion de la mendranza linguistica ladina e € 30.000,00 per la speises de endrez e trasport di arleves de la Università de la Terza Età de Poza; paamenc da pèrt di studenc per la menses de scola per € 87.000,00 estra che € 8.000 desche fon de la Pat per la compra de erc e fornimenta per la menses scolastiches.

SPEISES: per la funzions che la Provinzia ge à dat sù al Comun general de Fascia aldò de la L.P. n. 5/2006 en cont del “derit al studie”, € 237.000 (de chisc € 190.000 per la gestion de la menses scolastiches, € 42.000 per assegnes de studie e € 2.500 per la manutenzion e la compra de bens de consum per la menses de scola); etres € 8.000 da durèr per la compra de fornimenta per la menses scolastiches;

€ 30.000 per l’endrez e l trasport di arleves de la Università de la Terza Età a Poza; € 348.000 per scomenzadives outes a la promozion e per la reclam de ativitèdes outes al stravardament de la mendranza ladina e € 196.790 per la promozion de la ativitèdes culturèles e linguistiches metudes en esser da la Sociazions teritorièles per meter en esser la previjions del “Pian organich de politica linguistica” per l’an 2015 che l Consei General l’à jà aproà (deliberazion del C.G. n. 26-2014 dai 19.11.2014).

PROGRAM 300 – TURISM E SPORT

La soma a la leta en dut per l Program 300 per l 2014 la é de € 33.000 Chest Program l tol ite la gestion unitèra de la regoeta di fonches te Fascia (€ 33.000 sibie per la entrèdes che per la speises): per etres intervenc tel setor turistich, de delet e de la mobilità no l’é stat segnalà neguna scomenzadiva: aboncont l’é stat endrezà, enceben zenza valorisèr la zifres, i capitoi che i podarà tor sù, endèna l’ejercizie, proponetes de “ativitèdes/projec”, se les fossa, da programèr.

PROGRAM 400 – TERITORIE E STRAVARDAMENT DE L’AMBIENT

L Program 400 l perveit entrèdes e speises per € 3.659.416 en dut.

Anter i desvalives intervenc pervedui tel Program 400, ge vel sotrissèr:

ENTRÈDES: trasferimenc de la Provinzia per € 916.742 en dut (da durèr per fenir sù l zenter de compatazion del refudam de Ciarlonch, per la compra de èrc per l Servije del refudam e per la speises de gestion de la desćèries, estra che per la conzescion de contribuc per la frabica abitativa publica slejierida e per intervenc tel setor del stravardament de la rei de la Resserves); € 46.000 de recuperament da privac di contribuc en cont de la frabica publica slejierida che i é stac revoché; € 73.442 dac sù, a cèria de l’Agenzìa Provinzièla per l’Energìa (A.P.E.) da durèr te la programazion de intervenc tel setor de l’ambient; € 1.795.000 en dut desche quotes paèdes dai Comuns per la gestion di servijes del refudam e per la compra de fornimenta; € 25.000 da didamenc e remborsc desvalives; € 165.000 per entrèdes che vegn cà da la gestion del refudam spezièl assimilà portà tel Z.R.R. de “Ramon” a Pera; vegn metù en doura te chest setor de bilanz € 507.168 de l’arvanz de gestion stimà del 2014 en cont de la gestion di servijes che revèrda i refudames; € 50.353 desche arvanz vincolà per meter en esser projec de promozion del svilup sostegnibol scomenzé via jà del 2013 e € 2.714 de arvanz vincolà per l zenter de compatazion del refudam de “Ciarlonch” e € 78.017 de arvanz stimà en cont de contribuc de frabica publica slejierida che i é stac revoché.

SPEISES: la speises per i servijes de regoeta e desgorta, ence desferenzièda, del refudam, per € 1.463.000,00 en dut; € 815.668, per la compra e la manutenzion ordenèra e straordenèra de bens e èrc per i servijes che revèrda l refudam; € 27.000,00 per la doura di bens de etres (derit de spersa, servitù de pas e fit de terens privac) per la stazion de compatazion del refudam de Ciarlonch a Vich; € 460.000 per l rembors a la P.A.T., che la se tolarà sù a sia cèria l’agravie, de la speises de gestion de la desćèries; € 223.775 en dut per trasferimenc per intervenc tel setor ambientèl e per sie stravardament, avisa per la “rei de la Resserves” de chisc € 40.000 per projetazions, studies, consulenzes e € 183.775 per la compra de materièi e fornimenta e per sia realisazion. Estra chest, € 494.059 en dut per contribuc en cont capital tel setor de la frabica slejierida privata per comprèr, fèr sù e fèr fora cartieres, per la frabica abitativa per jent de età, e en cont enteresc ti medemi setores, estra che contribuc integratives di fic aldò de la L.P. n. 15/2005 e evenc straordenères, aldò de la L.P. 21/92 e per ge reter a la provinzia i contribuc revoché; tinùltima, per fenir i intervenc de modernisazion de la stazion de trasferiment e de compatazion di refudames de “Ciarlonch” a Vich, vegn stanzià € 175.914.

Cogn vegnir prezisà che la previjions de bilanz atuèles, te chest setor, les vegnarà de segur mudèdes per les adatèr via per l’ejercizie, sibie per chel che vèrda la “gestion del refudam”, che per chel che vèrda i contribuc tel setor de la frabica slejierida: la zifres scrites les é segures per la somes empegnèdes ti egn passé, per cheles che vegnarà fat la liquidazion e l paament via per l’an ti termins stabilii, ma che, per chel che vèrda la competenza del 2015, les vegn demò stimèdes e les é demò indicatives. Chesta zifres, donca, les cognarà vegnir verifichèdes, e sencajo determinèdes da nef, dò che la Jonta provinzièla l’arà aproà l nef “pian straordenèr” de intervenc, e dò che l’arà stabilì i livìe e la sorts de slejieriment per l 2015.

PROGRAM 500 - SETOR SOZIO-ASSISTENZIÈL

L Program 500 l tol ite soraldut i intervenc sozio-assistenzièi che fèsc pèrt de la competenzes che ge é stat dat sù al Comun general de Fascia aldò de desvaliva leges provinzièles (LL.PP. n. 14/1991, n. 13/2007, n. 6/1998 e n. 20/1991) e nazionèles (L. N. 448/1998 per i assegnes de maternità e de la familia); purampò, no se sà amò tant che sarà l “budget” per l 2015 che la Provinzia ge dèsc ogne an a la desvaliva Comunitèdes per chisc intervenc (no l’é stat confermà i aconc de trasferimenc per la atività) e, donca, ence te chest setor ge volarà sche de segur agiornèr e mudèr fora più inant e a man a man la previjions atuèles del bilanz. Tel “program”


fèsc pèrt ence i intervenc che i é de ùtol per la sozietà delaìte de l’ ”Intervent 19” del Pian anuèl de politica del lurier e l Pian di Joegn de Raion “La Risola 2015” de Fascia. La previjions en dut del “Program 500” per l 2015 les se valivea su na soma de € 4.057.634 de entrèdes e de speises e i ponc de maor emportanza i revèrda:

ENTRÈDES: trasferimenc da la Provinzia per € 1.763.400; didamenc di Comuns per € 153.080 en dut; etres didamenc da Enc, privac e utenc di servijes sporc dal Comun general per € 192.980 en dut; estra dut vegn contabilisà € 1.948.174 desche arvanz de aministrazion stimà che revèrda l 2014 per l finanziament de l’opera destinèda a la senta neva de l’A.N.F.A.S.).

SPEISES: speises per l personal (€ 664.100 en dut); speises per la compra de bens che vegn registrà te l’inventèr e per la manutenzion ordenèra de aparac (€ 8.000 en dut); speises per prestazions de servijes desche l trasport e compagnament de utenc, vacanzes al mèr, bèsć a cèsa, servije de lescivèra, per prestazions del “Zenter de Servijes” te l’A.P.S.P. de Fascia e coscita inant (€ 263.500 en dut); prestazion de servijes de assistenza te caji de pedimenc e emarginazion, desche i paamenc per i ricoveres o per afidamenc, intervenc de prevenzion e promozion sozièla e didamenc economics de desvaliva sort (paamenc ogne meis e “una tantum”, “empresć su l’onor”, didamenc de assistenza per persones che no pel per sé, contribuc per cures e aparac per i dents, assegnes de maternità e de sostegn a la familia e auter de chesta sort) per € 892.360 en dut; € 350.000 per la speise tecniches estra che € 1.598.174 per fèr sù la senta neva de l’A.N.FF.A.S.; € 225.000 per i lurieres de ùtol per la sozietà delaìte de l’ “Intervent 19” del Pian provinzièl de politica del lurier, estra che per la compra de materièl e de èrc che l’é de besegn per chest servije; € 56.500 per i finanziamenc e la prestazions de servijes che l’é de besegn per la gestion del Pian di Joegn de raion “La Risola” per l 2015.

ETRES INTERVENC (ANTIZIPAZION DE CASSA E PARTIDES ZIRCOLÈRES)

Tel bilanz de previjion 2015 l’é ite ence etres intervenc che no revèrda negun di 5 Programes vardé fora enscin ades:

  •  l’antizipazion de cassa per la zifra più auta che vegn autorisà, che l Consei di Ombolc l ge à domanà al

tesorier de l’Ent per € 1.500.000 con sia deliberazion n. 106 dai 2.12.2014. Via per l 2014 l’antizipazion de cassa no la é mai stata durèda; aboncont no l’aessa abù speises n muie autes e stabilides aldò del perzent EURIBOR 360 a trei meis smaorà de 240 ponc;

  •  la partides zircolères, che fossa movimenc contaboi e finanzièi de entrèda e de speisa che revèrda servijes

fac per autra persones e che se valivea su la soma de € 670.000 en dut.

CONCLUJIONS

L bilanz de previjion del Comun general de Fascia per l 2015 l se valivea donca, descheche l’é stat scrit al scomenz, su la soma de € 12.429.425. La previjions de bilanz per i doi egn che vegn dò (2016 e 2017) di trei egn de referiment tel concret no veit mudà i emporc de la oujes ordenères de entrèda e de speisa ajache te chest moment no pel vegnir fat na ipotesa de smaoramenc concrec de ressorses o etres “taes” a la speisa.

L “Pian generèl de la òperes publiches” l’é valorisà per l 2015 con € 2.188.353,49 destiné per fèr sù la senta neva de l’A.N.FF.A.S., per fenir sù l zenter de compatazion de refudam de Ciarlonch a Vich e per meter en esser l projet ecosostenibol de bike sharing “Fassa e-motion”. Per i doi egn dò (egn 2016 e 2017) no l’é en esser valorisazions ajache la medemes les depenarà da la situazion de la realisazion de la operes a la fin del 2015. Col bilanz de previjion del Comun general per l 2015 vegn palesà, aldò de la previjions finanzièles, na resposta ascorta ai besegnes che l’Ent à ades, tel respet di prinzipies de completeza, serietà, prezijion e trasparenza, prinzipies a chi che l’ent medemo ge và dò, endèna che se speta de aer dac segures per chel che vèrda la programazion de la speises de investiment e de la òperes publiches, se les fossa, de enteress soracomunèl. Pozza di Fassa, 12 gennaio 2015.

Poza, ai 12 de jené del 2015.