Comun de Moena - Deliberazion de la Jonta de comun n. 117 dai 18 de dezember 2014

ladino

Comune di Moena 2014 Comun de Moena - Deliberazion de la Jonta de comun n. 117 dai 18 de dezember 2014 Intestazione 10 luglio 2015 25% Da definire

L’Ombolt disc dantfora:

l Comun de Moena con letra n. 9892 dai 05 de dezember 2014 l’à domanà de sperlengièr l trasferiment en comando te sie Servije de Frabica privata e lurieres publics del geom. Bernard Leonardo, colaborador tecnich cat. C. aut.

L trasferiment en comando del dependent tel Comun de Moena per i egn 2012/2013/2014 l’é stat autorisà con deliberazions de la Jonta de comun n. 131 dai 10 de november del 2011, n. 163 dai 29 de november del 2012 e n. 126 dai 21 de november 2013 tegnan cont de la rejons personèles del segnor Bernard che con comunicazion dai 25.11.2010 l se aea metù a la leta per l trasferiment te la aministrazion de comun de Moena ence a na vida definitiva tras l sistem de la moblità per passaje diret.

Vedù la rejons personèles del segnor Bernard Leonardo per cheles che la Jonta de Comun à dezidù de conzeder l trasferiment tel Comun de Moena per l’an 2014 ge vegn domanà a la Jonta de comun de valutèr la domana de Comun de Moena dezidan en cont del sperlongiament del trasferiment en comando per l’an 2015.

LA JONTA DE COMUN

Scutà la paroles dantfora;

dò aer descoret fora delvers e dò aer valutà dantdaldut la rejons personèles del dependent per cheles che l’é stat metù en esser la deliberazion de la Jonta de comun n. 131/2010 e la situazion del personal de l'ofize tecnich; conscidrà la domana de sperlongiament del trasferiment en comando del Comun de Moena dai 05 de dezember del 2014 registrèda al protocol de l Comun de Ciampedel ai 12 de dezember 2014 con l n. 5231; cherdù de ùtol sperlongèr l trasferiment en comando del segnor Bernard Leonardo te l’aministrazion de comun de Moena per n an con scomenz da l’01 de jenè del 2015; vedù l ROPD en doura e l CCPL en doura;

vedù l TULLRROCC, aproà con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e m.f.d.;

tout sù dantfora, aldò de la proponeta de deliberazion, i pareres de regolarità tecnich aministrativa e contabola, dac jù dal Secretèr de comun e dal responsabol de l’Ofize finanzièl aldò de l’articol 81 del TULLRROCC, aproà con D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L e m.f.d.; con duta la stimes a una e a favor, palesèdes, deliberea

1) de sperlongèr l trasferiment en comando del geom Leonardo Bernard “colaborador tecnich, cat. C aut 4^ posizion de retribuzion, en comando per n trat de temp tel Comun de Moena, per n an, con scomenz da l’1 de jenè del 2015;

2) de dèr at che aldò de l’articol 72 del R.O.P.D. en doura l trasferiment l pel vegnir tout de reton, te ogne moment, lascian a valer la despojizions de lege; l personal en posizion de comando l mantegn duc i deric de sort normativa e economica recognosciui al personal en servije te Comun; del paament del personal che l’é stat trasferì en comando se cruziarà l’Aministrazion de chela che l fèsc pèrt, lascian a valer l recuperament de chel che ge pervegn, estra di agravies enjonté, che l’é a cèria del Comun olache i dependenc i é stac trasferì;

3) de stabilir che na copia de chesta deliberazion la ge vegne manèda al dependent enteressà e al Comun de Moena;

4) de dèr at che chest provediment no l comporta agravies a cèria del bilanz de comun;

5) de stabilir che l responsabol de l’Ofize di Conc se cruziarà de ge manèr al Comun de Moena la domana de rembors del paament ogne meis;

6) de enciarièr l Secretèr de comun de se cruzièr de la autra determinazions che fèsc besegn per perfezionèr l trasferiment en comando del dependent;

Con duta la stimes a una, palesèdes co la man uzèda.

D E L I B E R E A

7. de declarèr chest provediment en doura da sobito aldò de l’articol 79 coma 4 del D.P.Reg dal 1m de firé del 2005 n. 3/L 5 acioche se posse dèr sù la encèria dant dai 31.07.2014 descheche l’é pervedù da la convenzion sotscrita dai doi comuns.

Contra chesta deliberazion ogne sentadin pel portèr dant, dant che sie fora l temp de sia publicazion, oposizion scrita e motivèda a la Jonta de Comun.

Vegn ametù ence l recors al Tribunèl regionèl de Giustizia Aministrativa da portèr dant dant che sie fora 60 dis dal térmen de la publicazion, e recors al President de la Republica ti térmegn pervedui dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1119