Cjançon pe bataie di Lepant

friulano

1572 testi friulani del XVI secolo Cjançon pe bataie di Lepant Intestazione 11 ottobre 2021 75% Da definire

Trusse mò, trusse Stilin
Stizze mò, stizze gran Turch,
Stizze mò, Sen March to purch.

T’haas pur tant pal diauul trussaat
Che tu sees restaat squarnaat.
T’has pur tant cyriit la brie
Chu iee t’ha scontraat par vie,
E d’aas fat pur tant lu braaf
Chu t’has pietin pal to chiaaf
E savon chiatat in fin.
  Trusse mò, trusse Stilin.

Va tiolint mò lu chiavel
Vuee à chest, doman à chel,
Va stizzant mò d’ogni laas,
No lassant nissun in paas,
Al si dis, cui chu dut vul
Cho di raibe, e stizze muur
E di te sarà tal fin,
  Trusse mò, trusse Stilin.

Tu credes cul to buffà
Lu Leon di spaventà,
Tu credes chal fos tan vil,
Ch’un mastin ij fazes fil,
Tu credees piaal à strach
E di metill in un sach,
Al podè plui di te in fin,
  Trusse mò, trusse Stilin.

Tu credes ch’alla too armade
Dut lu mar cedes la strade,
Tu credes, cul to braaf noon
Di dut mont faaiti patroon.
E di Christ la sante glesie
Di distrudi, cun Vignesie
Tiol mò sú, lu to biel fin.
  Trusse mò, trusse Stilin.

Cui chu va cerchiant la giate
E la vul, infin la chiate,
T’has pur tant Sen March stizzaat
Chu la stizze al t’ha grataat,
E ghi ha dat, un sgrasignart
Ch’al sarà par to riuuart
Fin chu ’l moont havara fin.
  Trusse mò, trusse Stilin.

La too armade tant potent
Chi erin ben vellis trecent
Fin chu dute è conquistade
E duquante sfracassade
Da i tiees Turchs, e reneiaz
A bocchons son stat mazzaz
Plui d’ottante mil in fin,
  Trusse mò, trusse Stilin.

Iu Raijs, e i tiei Bassas
Son du quangh mandaz à spas
Caracose à fil di spade
Fo pestat dut in brovade,
E di tangh, sol Occhiali
Par disgratie lui fui,
Ben ch’angh lui rivarà infin,
  Trusse mò, trusse Stilin.

Pe gran tazze, ere ogni leen,
Dut di sanch bagnat, e pleen,
E par lunch, par laas, par flanch
Si no sauaz erin di sanch,
E pareve ch’ognun foos
In chel dí, vistit di roos,
E lu maar di scarlat fin,
  Trusse mò, trusse Stilin.

Lis galeis pal impaz
Di bustgh, chiaas, giambis, e braz
No podevin laa in denant,
E tant ere par duquant
Des gran sdravicis di muarz
Plen lu maar, rivis, e puarz,
E d’intorn’ ogni cunfin,
  Trusse mò, trusse Stilin.

E fo tant quintre chei chiaans
In favor di Christians,
E lu Cijl, e la Furtune
Chial no laa di mal pur une
Ne galeie, ne fanò,
Stize mò, de stizze mò,
Stizze mò, sen March to fin,
  Trusse mò, trusse Stilin.

La too fuarze al dí di vuee,
Plui sul maar non ha podee,
E dal maar signor cumò
E Sen March al dispet tò,
Bergantins, schieraz, e burchs
Non han plui paure de Turchs
Chu i corsars han hibuut fin,
  Trusse mò, trusse Stilin.

D’ogni laas, e d’ogni bande
Cun bonazze, e d’ogni bande
Ogni burche a bon viaz
Va cumò senze un’impaz
E lu maar non è plui maar
A le un’ vueli, e vueli al paar,
Par volee di Christ in fin,
Trusse mò, trusse Stilin.
O zornade tas famose,
E di Turchs tant sanguinose,
O fat d’armis immortal,
Che par maar, mai no fo un tal,
O stupende al moont bataie
Sdrusion di chee canaie,
E principi dal to fin,
  Trusse mò, trusse Stilin.

La vittorie soprane,
Fo de sedie Romane,
Di sen March, e Spagne ad un
In tal’ an settante un,
Lu dí di sante Iustine
Par iustitie divine,
Ch’à iu Turchs vul meti fin,
  Trusse mò, trusse Stilin.

Laudat Christ, laudat duquangh
O Furlans pizui, e grangh
A soo laud alzaat la voos
Chu nus ha di chians raiboos
Par so gratie liberaaz
Senze iessi smosciaaz
Da i loor dingh, sdentaaz in fin,
  Trusse mò, trusse Stilin.

E pensaat un pooch di gratie
Voo di Turchs a che renatie,
E chu laant in tees loor mans
Al si lave, in man di chians
Par tant Christ laudaat, laudaat
Dal biel don, ch’al nus ha faat,
E prencipal d’un plui biel fin,
  Trusse mò, trusse Stilin.

E tu Imperi, e tu Lamagne
Deh vigniiti fuur in chiampagne
E vui altris Christians
Daiit dauur a di chestgh chians
Chest è il timp, chest è la vie
di resquodi l’Ongarie
e passaa sul so cunfin,
  Trusse mò, trusse Stilin.

Sú, sú, sú cul noon di Dioo
Christians sú, sú dugh voo,
Seguitaat la gran furtune
E zonchiaat, un piz è lune,
Dischiazaat chest chian mastin
Dal paijs di Costantin.
Voo restant, signoors in fin,
  Trusse mò, trusse Stilin.

Su, su, su no stait di bant
Su, su, su laijt in devant
Faijt dal mon un biel acquist
E ridul, e fe di Christ,
Faijt ch’al see, sool un pastoor
In dut moont, è un sol Signoor
  Al honoor di Christ in fin,

  Trusse mò, trusse Stilin.
  Stizze mò, stizze gran Turch,
  Stizze mò, sen March to purch.