Autore:Liu Xin

Liu

Xin I secolo a.C./I secolo astronomo/storico/bibliotecario cinese

Liu Xin (50 a.C. – Chang'an, 23), noto anche come Liu Xiu, astronomo, storico e bibliotecario cinese.

Collabora a Wikipedia Voce enciclopedica in inglese su Wikipedia