Autore:Abu Ali Hasan al-Marrakushi

Abu Ali

Hasan al-Marrakushi astronomo marocchino