ladino

Jan Batista Ploner 1913 L 'L studënt Intestazione 2 settembre 2015 25% Da definire

En conta, ch’ i òva menà te Funöß
Eŋ tèl pitel mut de Gherdëina;
Davia che ’l òva nuef ani mè adös,
Stašòva si oma cun pëina.
Si sòr fòva ënche iló a servì,
Ma no t’la medöma cuntrèda;
Em pue’ plu in-ite mussòv-uŋ mò ği,
Iló fòva ëila ruvèda.

II.
Žën fòv-i dui doi te Funöß a servì;
Ma Engl vardòva la vaces,
Maria mussòva laurè dut ’l dí,
Da sëir’ i dulòva i braces.
Pernanche la fòva unid’ a ’l savëi,
Che Engl ie tlòra che ’l vèrda,
Ti ie-la sautèda de ği a ’l udëi;
Ma pò i à zachèi metù vèrda.

III.
”Du Mòidl, du Mòidl, wou ghèaše dèn hin?”
Ti svèja riëš dò la patrona;
Pò s’ ëuta Maria y diš a ’ndevín:
“I òni ferlëuren na crona”.
“Jez ghèaše zu klauben a gros fir di chie!”
Cumanda ad-aut ch’la tudëša.
Maria se ’mpënsa: “Žën ie-la sch’ la ie,
N’ ie auter ch’ ulghè y cun prëša.”

IV.
“Chel pèsta pudës pu unì a me cri”,
Dišòv-la prëš dò enfughèda,
“O muess-i-pa pròpi tò ca y ti scri,
Che son föter for amalèda?”
La ulòva de fòrza che ’l fossa unì,
Ma no se tò dò la scuriëda;
Da chëla s’ temòv’la – ne sè ce m’ en dì -,
La l’ òva n’ jëde pajëda.

V.
Ma Engl, sa-ŋ bën, òva auter da fè,
Che ği ’ncantëur pra ’malèdes;
Levè y gustè y pò ği a vardè
Y ği dò si fač y si strèdes.
Dò ’m pöz à Maria messù pò s’ en ği,
Drë’ bën ne stašòv’ la plu ëila;
A cësa à la fa mè böl prëš a varì,
Y žën ie-l na chèrdla de n’ ëila.

VI.
Dò n’ an̄ à ’nce Engl mudà si patrón,
Y va per Lajón a san Piere;
Žën òv’ l pra mëisa na mağra šadón,
Y ’n miëur bon bucon te taiere.
La n’ à durà giut, che ’l cialòva tan bon,
Che si oma stentòv’ a ’l cunëšer;
El fòva ’nfati enton y de rión,
Mèdrë n’ ulòv’ l no crëšer.

VII.
”San Piere, adio! ue ği a Urtišëi,
Iló muess-i fè mi fertuna;
Ğa ’l Englwirt vèd-i tel prim a udëi,
Š’ no vèd-i-pa bën ğa la Luna.”
’Nšila se ’mpens’ l y ’nšila à-l fat,
Ma pò i ie-la ğita sbušèda;
“Fè ’l šolder, dišòv-el, n’ ie nia de fat,
Tlo muess-i giatè mò vèl strèda.”


VIII.
En dí a benëura pò s’ à-l empensà
De ği a studië, se ’ ŋ el laša;
Ma pò i à-i dit, canche ’l à damandà:
“Tu bën a studië! Via Faša!”
“Purvón, diš si oma, lašonse-l pu ği,
El pò unì ’n pröve da-in-òra!”
“Pò diš mò si père: “O tu ès liër dì,
Ugnions-a cui gròš pò bën òra?”


IX.
”Cui gròš? Per i gròš me vën bën mè da ri,
Chëi fèš mè em pue’ de paruda;
Idie y la Madòna nes pò benedì,
Pò bën onse dut chël che ğuda.”
Y ’l mut à-i mandà a Bulžán a studië,
Y ’l ie unì ’n pröve da-in-òra.
Eŋ vëiga ch’ Idie sa dagnëura premië
N’ oma che pröia y ’l adòra.