Differenze tra le versioni di "Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/XVIII"

====Sicurezza e salute sul lavoro ====
;1. 377 L 0576: Direttiva 77/576/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro (GU n. L 229 del 7.9.1977, pag. 12), modificata da:
-:* 379 L 0640: Direttiva 79/640/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1979 (GU n. L 183 del 19.7.1979, pag. 11)
-:* 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 108)
-:* 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pagg. 208 e 209)
:Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
::Il testo dell'allegato II è integrato come segue:
:::Liite II - II. vi sauki - Vedlegg II - Bilaga II
:::Erityinen turvamerkintä - Sérstök öryggisskilti - Spesiell sikkerhetsskiltning - Särskilda säkerhetsskyltar
:::1. Kieltomerkit - Bannskilti - Forbudsskilt - Förbudsskyltar
::::a) Tupakointi kielletty
:::::Reykingar banna sar
:::::Røyking forbudt 54530
:::::Rökning förbjuden
::::b) Tupakointi ja avotulen teko kielletty
:::::Reykingar og opinn eldur banna sur
:::::Ild, åpen varme og røyking forbudt
:::::Förbud mot rökning och öppen eld
::::c) Jalankulku kielletty
:::::Umfer s gangandi vegfarenda bönnu s
:::::Forbudt for gående
:::::Förbjuden ingång
::::d) Vedellä sammuttaminen kielletty
:::::Banna s a s slökkva me s vatni
:::::Vann er forbudt som slokkningsmiddel
:::::Förbud mot släckning med vatten
::::e) Juomakelvotonta vettä
:::::Ekki drykkjarhæft
:::::Ikke drikkevann
:::::Ej dricksvatten
:::2. Varoitusmerkit - Vi svörunarskilti - Fareskilt - Varningsskyltar
::::a) Syttyvää ainetta
:::::Eldfim efni
:::::Forsiktig, brannfare
:::::Brandfarliga ämnen
::::b) Räjähtävää ainetta
:::::Sprengifim efni
:::::Forsiktig, eksplosjonsfare
:::::Explosiva ämnen
::::c) Myrkyllistä ainetta
:::::Eiturefni
:::::Forsiktig, fare for forgiftning
:::::Giftiga ämnen
::::d) Syövyttävää ainetta
:::::Ætandi efni
:::::Forsiktig, fare for korrosjon eller etsing
:::::Frätande ämnen
::::e) Radioaktiivista ainetta
:::::Jónandi geislun
:::::Forsiktig, ioniserende stråling
:::::Radioaktiva ämnen
::::f) Riippuva taakka
:::::Krani a s vinnu
:::::Forsiktig, kran i arbeid
:::::Hängande last
::::g) Liikkuvia ajoneuvoja
:::::Flutningatæki
:::::Forsiktig, truckkjøring
:::::Arbetsfordon i rörelse
::::h) Vaarallinen jännite
:::::Hættuleg rafspenna
:::::Forsiktig, farlig spenning
:::::Farlig spänning
::::i) Yleinen varoitusmerkki
:::::Hætta
:::::Alminnelig advarsel, forsiktig, fare
:::::Varning
::::j) Lasersäteilyä
:::::Leysigeislar
:::::Forsiktig, laserstråling
:::::Laserstrålning
:::3. Käskymerkit - Bo sskilti - Påbudsskilt - Påbudsskyltar
::::a) Silmiensuojaimien käyttöpakko
:::::Noti s augnhlífar
:::::Påbudt med øyevern
:::::Skyddsglasögon
::::b) Suojakypärän käyttöpakko
:::::Noti s öryggishjálma
:::::Påbudt med vernehjelm
:::::Skyddshjälm
::::c) Kuulonsuojainten käyttöpakko
:::::Noti s heyrnarhlífar
:::::Påbudt med hørselsvern
:::::Hörselskydd
::::d) Hengityksensuojainten käyttöpakko
:::::Noti s öndunargrímur
:::::Påbudt med ånderettsvern
:::::Andningskkydd
::::e) Suojajalkineiden käyttöpakko
:::::Noti s öryggisskó
:::::Påbudt med vernesko
:::::Skyddsskor
::::f) Suojakäsineiden käyttöpakko
:::::Noti s hlif sarhanska
:::::Påbudt med vernehansker
:::::Skyddshandskar
:::4. Hätätilanteisiin tarkoitetut merkit - Ney sarskilti - Redningsskilt - Räddningsskyltar
::::a) Ensiapu
:::::Skyndihjálp
:::::Førstehjelp
:::::Första hjälpen
::::c) tai
:::::e sa
:::::eller
:::::eller
::::d) Poistumistie
:::::Lei s a s ney sarútgangi
:::::Retningsangivelse til nødutgang
:::::Nödutgång i denna riktning
::::e) Poistumistie (asetetaan uloskäynnin yläpuolelle)
:::::Ney sarútgangur (setjist yfir ney sarútganginn)
:::::Nødutgang plasseres over utgangen
:::::Nödutgång (placeras ovanför utgången)
;2. 378 L 0610: Direttiva 78/610/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero (GU n. L 197 del 22.7.1978, pag. 12)
;3. 380 L 1107: Direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (GU n. L 327 del 3.12.1980, pag. 8), modificata da:
-:* 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pagg. 208 e 209)
-:* 388 L 0642: Direttiva 88/642/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1988 (GU n. L 356 del 24.12.1988, pag. 74)
;4. 382 L 0605: Direttiva 82/605/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (GU n. L 247 del 23.8.1982, pag. 12)
;5. 383 L 0477: Direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (GU n. L 263 del 24.9.1983, pag. 25), modificata da:
-:* 391 L 0382: Direttiva 91/382/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991 (GU n. L 206 del 29.7.1991, pag. 16)
;6. 386 L 0188: Direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro (GU n. L 137 del 24.5.1986, pag. 28)
;7. 388 L 0364: Direttiva 88/364/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1988, sulla protezione dei lavoratori mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o di talune attività (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (GU n. L 179 del 9.7.1988, pag. 44)
;15. 390 L 0679: Direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 374 del 31.12.1990, pag. 1)
;16. 391 L 0383: Direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale (GU n. L 206 del 29.7.1991, pag. 19)
 
====Parità di trattamento fra uomini e donne ====
;17. 375 L 0117: Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU n. L 45 del 19.2.1975, pag. 19)
7 766

contributi