Pagina:Rimes Ladines.djvu/95: differenze tra le versioni

nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Corpo della pagina (da includere):Corpo della pagina (da includere):
Riga 7: Riga 7:
4.
4.


Dórmes chamó? Láva, descë́det' na òta.
, Ddrmes 2 ) eliamd? Lâva, deseedet’na òta;

Zijnza menâs inclie sce t’dormfs la bòclia,

To dormf biign gonot è scèque orazion,
"Dórmes chamó? Láva, descë́det' na òta;
Mo questa sera tê minèssen santa,
Zënza menâs inche scĕ t' dormī́s la bòcha,
Tu slèf nê s’mu nèt nia, td flè nê senten.
dormí bëgn gonót è scèque orazion,
l J lü quê zenza lâscea jü 1 chè, perckf inò?
Mo quë́sta së́ra tĕ minèssen sánta,
Cbi mai t’ ons fat quê pli’i n’ os nes fa iticia?
Tů slèf nĕ s' mu̥ nët nia, tó flè nĕ së́nten.
Ve, la lum, 1 füe, la flâma prêè s’destiida,
Plů quĕ zënza lásces jů l chè, perchí mò?
Dâ snèl respdsta o 1 föc quê fuma seiâldi,
Chi mai t'ons fat quĕ plů n'ós nes fa áicia?
Nòs, la lum geon düt’a fenf la vfta!
Vé, la lu̥m, l fůc, la fláma prë́š s' destúda,
Mdrt’n’s eiafarâs spo pro la lum d’stodâda;
Dá snèl respósta o l fůc quĕ fúma sciáldi,
öii diras mai quan quê t’sèras d’seedada?
Nòs, la lu̥m geon důt' a fení la víta!
Les lamentazions spo te n’aldions plu,
Mórt' n's ciafarás spó pro la lu̥m d'stodáda;
Tü nascent’; scialdi di tignf nes meses,
Chi dirás mai quan quĕ t'sërás d'scedáda?
Scê resoris t’nes os odèi tö tü braee.
Les lamentazions spó n'aldions plů,
Les mans danes donca e t’les nöstes clntldes
Tů nascë́nt'; sciáldi dī tigní nes më́ses,
Met’les; na cbântia dêr, na bèla, chânta,
Scĕ resorís t'nes ós odëi tĕ tů brace.
Val nes dirâs d’qul qu’a chavâl dlone giva
Les mans dánes donca e t' les nóstes cháldes
Per vadagnè bèles rls vitöriea,
Mët'les; na chántia dër, na bèla, chánta,
Val nes dirás d'quī qu' a chavál dlonc gíva
Per vadagnè bèles rīs vitóries,
A bèles sciòres fant' devotíssimi.
Dínes dô spó da quī qu' l malan áiĕ të́ma,
Chi érémíta a odú Lúçifer tel'ária,
Chi bèl diamant sdlomína trés sůl front d' l
D'i spírti salvári; spó sc' l diáo t' só régno
Sĕ të́me e múcia plů da šálmi o lánces.
Odëi la bíbia sc' nó fánes con důtes
Les sántes bèles, l cīl indoré coi sant',


A. bèles sciòres fant’devotfssimi.
Dfnes d6 spö da qul qu’ 1 malan aiê tèma,
Clii drömfta a odfi Ltififer tel’âria,
Clii bèl diamant sdlomina tres sül front d’l rd
D’i spirti salvdri; spo sc’ldiâo t’sd regno
Sê ttme e miicia plü da öalmi o lanees.
Odêi la bibia sc’nö fânes con dfdes
Les sântes bèles, 1 cll indorê coi saut’,


*) — ego — non — sapio — ubi — illac.
*) — ego — non — sapio — ubi — illac.
36 688

contributi