Differenze tra le versioni di "Storia di Santa Genoveffa/XIII"

m
Mizardellorsa: split
m (Mizardellorsa: match)
m (Mizardellorsa: split)
 
 
==[[Pagina:Storia di Santa Genoveffa.djvu/81]]==
pagina:70
rebelliung interna, e dalla marattía, ch' ell' ā al col.
 
<pages index==[[Pagina:"Storia di Santa Genoveffa.djvu/" from=81]]= to=90 />
external:Capo XIII.
 
 
titolo:Preparaziung alla mort.
 
Dopo ch 'l crude d' l ingvèr s' ē smorjelè, tirāle indò 'ng n' aria cialdina e amabile d'al l' ainsceuda, e ſengn', ch' el dē indò ite sored'l t'la caverna, e scealdā ite cung su raggi, s' implìla deng cialt jintil e d'ligā les dlacces sou pur i pareis, ch' elles degorō jou a grang gottes. Mo intang Genofefa jè d'mal in peſo: t' sua anima n' se presentale d' ung at'r presentiment, che d' m'ssei presc' morì; quindi s' àla tratt daimprò la crusc', ch' ella ā m'tù sou t'l and'r, e sè praparā al fatal moment. "Pura infelize, ch' i sung," sospirāla. "ch' i nè po avei 'l confort deng sacro ministro, che, p'liè a mi lett da mort, mè feje coraggio mè sporje 'l pang dla vita, e mè mene soul iade all' eternitè. Mo Os, Signur, prum e eterno Sazerdote, m' steis dagnara purmezz, desch' a duttg' chicch' è d' cour umile e contrito, Os jotareis' ite consolaziung a chest' anima desfortunada, ch' patesc', e sospira a Os. Ais pou ditt: Vè, ch' i sung alla porta e batte, vignung ch' m' alda e deura, sarà visitè da mè, iou sarà so compangn' a meſa, ed el mi amisc'." Soung chesc' ella stada 'ng bung pezz in oraziung cung pesc', colles mangs tignides sou, e i oudli ia pur bās.
pagina:71
L' mūtt plengn'
==[[Pagina:Storia di Santa Genoveffa.djvu/82]]==
d' pora pur la uma, nè jè mai daincearà da ella, no ia pur 'l dè no les nouttes lungies d'ingver, el n' urō plou beire no mangiè. El indovinā t' i oudli alla uma, cicch' ella orō, e saltā al fa pur' i desmostrè ringraziament e amur da fì. El tolō na bona mang d' must'l e suià jou chel tang ch' el pudō i pareis mōi d'la grōtta, acceocch' el n'i gottass' jou adōs alla uma amarada. E coiō soulles creppes e dai lengn's must'l sūtt, pur i arjignè 'ng pinic' plou comodo all' amarada. Gonot jēle pro fontana a piè sou ega fresca, i la sporjō a Genofefa, e dijō: "Boiede, uma, ais burjŭ, i sleff è sūttg!" O i m' tō dant la cuccia plena de latt fresc. "Tollede, uma, (dijōle) el è bung, i l' à mŭt permò chesc' moment bell nett cung dutta la diligenza dalla cerfa." Spo i saltāle colles legrimes ai oudli incear 'l col e scraiā: "O uma, mia bona uma! pudessi iou patì pur os, e morì impede os"! Naota in soulla dumang àla fatt 'ng bung son, saurì e in pesc', e descedada sè sintìla trou plou liſira e in forza, mo sen anadě, ch'intang chella dormì i ēle tomè d'mang la piccera crusc' d' lengn'. Ella ſirā attira cui oudli pur la urei chirì; mo 'l fì capī sō desiderio, e i la sporc' colla dimanda: "A ci elle pa bung, uma, chesc' lengn' tles mangs?" "Mi bung fì, (respognela) iou c'rdō d' vire plou dì,
pagina:72
==[[Pagina:Storia di Santa Genoveffa.djvu/83]]==
 
zenza t' avessi spieghé chesta s. imagine, mo ſengn' n' s' lasc'l plou jumè cung chesta novella. T' sas belle, da ch' el ch' i t' à ditt, ch' el Pere in Ceìl à 'ng Fì in dutt ad El valì; mo cina ſengn' nè t' pudoi spieghè cutang d'l bengn', che chesc' Fì d' Iddì nes a fatt: bandì fora d'l mon t' chesc' bosc dalunc' da jent, nè saste ciamò nia d'l mon, mo ſengn', ch' i t' à ditt ch' el è ciamò uomini, e cocch' ei è; ſengn' che t' sas, e tè t' pos in val maniera figurè la mort, oi porvè a t' insignè les coses plou importantes d'la storia d'l Fì d' Iddì. Spo inteneraste imprmò, cicch' el significa chesc' lengn', ch' i tegne t'la mang; intang scuta pro cung attenziung a cicch', i te cunte; e les parores d' tua uma t' reste stampades t'l cour." " T' messes savei, ch' 'l bung Pere in Ceìl s'ung m'nā picciè d'la jent, a udei cutang rì, che li uomini ē, e purchesc' tang puri stantes, ch' ei nè pudō ji a Paraisc' dō la mort; pur chesta gausa àle m'nè so proprio carissimo Fi acceocch' El s' impiegass' ai coregger; e l' innom adorabile d' chesc' Fì è Gesù Cristo." "El ē potente e da onorè nia manco ch' l Padre: plou jŏn ch' tou, viōle cung sua uma, santissima, tena ūtia, ch' ē sceoucche la nosta, abitaziung pur les besties. Cang ch' el ē maiŭ co tou, àle vitt 'ng tratt d' temp t' l deſert, luc plou spaventùs che chesc' e fajō tres
pagina:73
 
==[[Pagina:Storia di Santa Genoveffa.djvu/84]]==
oraziung, acceoch' el nè foss' d' ban, cicch' El jē a prdicchè e a fa pur li uomini." "Dō na vita solitaria elle indō gnu inant'r li uomini e i à rivelè, ch' El ē m'nè da so Pere zeleste, che chesc' è bung e sant, i amā der tropp, dea ch' el è Pere de duttg; purchesc' dessi ci ei est'r bongn' e amè chesc' bung Pere, incie s' amè tra d' ei desco fredesc'. El ingsignava: Chicche ascolta 'l Pere ascolta ci 'l Fì: e chicche s' armendarà, r'varà in Paraisc', ullacch' ei godarà ligrezzes zenza fing; mo chicche n' 'l ascolta e nè jarà dō ad El, n' udarà mai 'l Ceìl, mo sarà prezipità teng frignung d' tormentg'. Intang la jent nen orō creie, ch' El foss' Fì d' l Padre zeleste, e m'nè da El; quindi orōle fa udei, ch' el ē potente, sceoucche 'l Padre." "Na uma, puc plou attempada, co iou, fō scealdi amarada, e la fūria ē da burjù sceoucche la mia; d'gungn 'nen ē bongn' d'la varì, mo El la tol pur la mang sceoucche iou tè ſengn', e ella ē sana soul moment, ed ē fresca e d' bona vouia sceoucche denant." "'Ng fì, 'ng pū plou ved'l co tou, unico fì d'na uma, desco tou a mè, ā m'ssè morì; e ang nè sè pò immaginè, ci dulur ch' l'a uma ā. Intang' 'l Fì d' Iddì i ā ditt in bella carità: No pittè, — e al corp mort: — Leva sou; — 'l mort è gnu vì, ed è l'vè sou. E 'l
pagina:74
Fì d' Iddì
==[[Pagina:Storia di Santa Genoveffa.djvu/85]]==
il mena pro alla uma, ch' ā na ligrezza immensa." "Mo li uomini nen orō impōne nia creie, ch' el foss' Fi d'l Pere in Ceìl, e da d' El m'nè; purcicch' el n' i sonā bung, de mssei de cunting maraldì, ch' ei ē rì, e ch' ei sè dō convertì. Spo ai m'tù dui tocc' de lengn' grosc', adūm, sceoucche chisc', ch' i tegne t' la mang, sta unīs, e fatt d' ingfora 'ng strument, nominè crusc', spo i ai passè cung ciodi, che someia les spines, ch' t' conesces, mo plou stersc', les mangs sacres e i pisc' e l' à imbrunciè cui bracc' a spanà soulla crusc', ullacch' El à purdù dutt 'l sanc', ed è mort soutt les coionades d' che ria jent. Semìa ch' El n' i ā mai fatt mè a na persona, anzi, ch' El ē cung duttg' plengn' d' amùr, e deidā vignung, ch' 'l p'riā." "O uomini pessimi e d'a orei crêo, (scràia 'l mūtt). E 'l Pere in Ceìl, El sopportā 'ng te delitto, zenza i fulminè? Iou i ess' accopè jou duttg' iou." E Genofefa: "Mi picce, 'l Fì d' Iddì p'rià so Pere pur ei: Pere, dijōle, prdoneila; ei nè sa, cicch' ci sè fesc'. - E El è mort pur amur d'li uomini, e d' chi medemmi, ch'l ā cruzifiggè; e chesc' m'ssā est'r, zenza nè podō jì d'gung uomo a Paraisc', no iou, no tou. Quindi àle dè la vita incie pur nosc' amur." 'L bung fì stè illò starre ad ascoltè pro,
pagina:75
==[[Pagina:Storia di Santa Genoveffa.djvu/86]]==
 
e belles legrimes i d'gorō jou pur les massalles couccenes; chella storia, fin a ſengn' mai aldida, l' à scommout cina al funz d'l cour. Cang ch' el s' ā suiè jou les legrimes colla pell de rech'l, ch' el ā indos, daman'l: "O cutang bung ch' el è 'l Fì d' Iddì; e ſengn' sarāle bengn' in Ceìl?" "Sè, (respongn' la uma) sè, mi bung picce; so corp zenz' anima fò gnu mettū te na spelunca d' pera, simile a chesta, ch' abitung nos, e la porta d'l sepolc'r serrada sou cunung grang sass. Impō elle gnu vì indō 'l terzo dè; duttg' li uomini non ē impone rì; troucc' l' ascoltā e se convertī, ei l' amà, e pittā legrimes cialdes a sua mort. A chisc' s' ale dunque prejentè dò la resorreziung, e la ligrezza, ch' ei ā all' udei, i à fatt avei la grazia, d' l' udei ciamò plou ŏtes; mo cang, ch' el dijō, d' m'ssei jì al Ceìl pur udei so Pere, s' aggramai duttg'; mo El i consolā: — Nè lagrimede, e nè sè desturbe osc' cour; lassou, in ciaſa d' mi Pere elle 'ng post pur os, e i vade a s' l' ingjignè pro. Fajede sceoucch' i s' à ditt, e r'vareis pro mè, m' udareis, e osta ligrezza sarà perfetta, e degnungn' nè s' la podarà l' vè ia. E sebengn' che nè m' udareis soulla terra, s' assigurei, ch' i sarà dagnara pro os, cina alla fing d'l mon. — Spo i àle ciamò dè la benedisiung, ed è jou sou al Ceìl, e na neura d' or i l' à souttratt' ai oudli."
pagina:76
"Ah' chesc'
==[[Pagina:Storia di Santa Genoveffa.djvu/87]]==
mess' est'r ste bell (scraiā 'l mūtt); e d' ſengn' sàle cocche nos sè stung'? sàle, ch' m'ssung vire t' chesc' bosc, e ch' l' udarung 'ng dè in Ceìl?" "Zenza dubbio, El nes veiga dlunc; el è daimprò da nos, el nes ama, nes mett' ite d' bongn pingsìrz, nes deida a deventè plou prosc'. Purci, saste, mi caro, t' es 'ng bung fì, e mia consolaziung, mo perfettament'r bung nen este ciamò, e t'l cunescerās, a na piccera consideraziung. Se li uomini t' ess' fatt morì, nen este priè pur ei, sceoucche 'l Fì d' Iddì; anzi t' as ditt, che t' i esses accopè jou duttg', se t' esses podù; da chesc' cunesceste, che nè t' es bung, e d' n' avei na carità sceoucche 'l Fì d' Iddì. Nos dessung dunque deventè bongn' e plengn's de carità sceoucche El, s' urung i plajei al Pere in Ceìl, e ad El, e r'vè a Paraisc'. A chesc' fing nes deida 'l Fì d' Iddì al somiè dagnara plou in bontè, e pur chesc' fing elle gnu al mon e è mort soulla crusc'." "Sengn', mi caro Schmerzenreich, saste purcicche i tegne dagnara chesta crusc' ing mang: ella m' recorda l' amur d' Chel, ch' à patì ed è mort pur nos soulla crusc', che nes ringforza a r'vè ci nos in Ceìl col patì e colla mort, ch' è pou incie crusc'; pur chesc' nes ella 'ng sengn' tang caro e venerabile." Cui oudli slungfà dalles legrimes seghiteila
pagina:77
==[[Pagina:Storia di Santa Genoveffa.djvu/88]]==
 
spo: "Mi fì, i nè t' po lascè atra r'cordenza, che chesc' pure lengn' grŏ; mo cang ch' i sarà morta tem'l fora d' mies mangs freides e starres, e ringcur'l. E cang ch' e t' saras spo 'ng dè ricc e potente, nè te dodè pa d' mette chesta piccera r'cordanza d' tua uma soul plou bell post d' tua maestosa abitaziung, ch' t' arrās; ciari gonot, o pengsa a Chel, che dang 'ng temp à lascè la vita pur tè; r'cordete de tua uma, che morī cung chesta crusc' ing mang. E vignota impormett d' estr plengn d' religiung e da bengn', d' vire puro e innozent, d' amè li uomini e d' i fa d'l bengn', ci a cost d' tua vita, s' el foss' necessario, e incie s' t' savesses de sigù ch' ang nè t' ringrazierà mai. Se t' faràs vign' ota, ch' t' i ciares a chesta crusc', chi proponimentg', e tuus operes jarà d' accordo col proponiment, arrà chesta miſerab'l arpejung d' tua uma plou grang valuta, che la grassa e ricca ereditè da to pere." Chesta conteſa lungia ā indeblì l' amarada a na fōſa, ch' ella ē sforzada a scutè e palsè pur 'ng bung pězz, spo r'mettuda seghiteiela: "O mi Dì! se t' pudesses almanco r'vè pro to pere zenza ortè t' val intrighe; chè a tè picce debl e miſerabil mess' 'l est'r 'l iade pur chesc' deſert d' orror, pur 'ng bosc spess follè, pur rūūs ertes, e frignungs d' crepp, 'ng iade lunc, d' fadìa e plengn' d' prigoi; mo Iddì tè darà
 
==[[Pagina:Storia di Santa Genoveffa.djvu/89]]==
pagina:78
la mang, e t' menerà felizement'r dal pere, ch' el t' à destinè soulla terra, sceoucch' El mess' nes deidè duttg' te chesc' deſert d'l mon plengn' d' guai, acceocche r'vungſe finalment'r felizi da d' El, unico e vero nosc' Pere in Ceìl, e pudungſe l' udei mūs a mūs. Nè te d'esmentiè pa d' tŏ cung tè les cūccies plenes d' latt, pur t' ringforzè, e 'l mazzung pur tè d'fenne. T' es debl, el è vei, mi pure mūtt, mo Iddì, che protegge na donna timida, desco iou sung, ch' ella trionfeia pur sura i lŭs, Iddì sarà tua sogortè cuntra' vigne mala bestia, purcicche la sacra scrittura disc': — Chicche confida in El, passarà zenza dan pur sura viperes e serpentg', p'starà soutt liungs e dragungs. In soulla sera c'rsceō la deblezza, 'l fle jē p'sōc, 'ng suiūs freit pur duttg' i membri d'l corp. Illò arrasp'la ciamò duttes les forzes adum, e sentada soung so lett d' must'l, i ciar'la fitt al fì sentè d'lungia, e cung usc' sottira mo sforzada, che trappassā l' anima d'l picce disc'la: "Ingjenedleite, Schmerzenreich, ch' i t' posse dè la benedisiung, ingsceoucche mia uma m' la dada, dananch' i m' ung vade da ella d'mezz: i creie ſengn' ch' mia ora sii daimprò." 'L pure fì injenedlè dutt in legrimes arbassa 'l mūs desconsolè a terra, tengn' sou devotament'r les mangs che tromorā, intang Genofefa mett suus mangs soung chel ciè gratt
pagina:79
d'l picce,
==[[Pagina:Storia di Santa Genoveffa.djvu/90]]==
e pronunzia dutta scomoūta les parores: "Iddì t' benedesse mi fì, Gesù Cristo sii cung te, so spirito sii to conduttier e maest'r, acceocche t' vegnes ' ng om da bengn', t' schives dagnara 'l picciè, e ch' i t' posse 'ng dè indō udei in Ceìl." Spo l' àla signè colla crusc', abbraccè e bajè, colles parores: "Ascolta fì; cang che t' saràs inant'r li uomini, udaraste d' ries operes, mo n' t' lascè pa tra fora de strada d'la buntè; e inant'r la comoditè e les ricchezzes nè t' desmentiè ia tua uma infelize; purcicche se t' desmentiasses d'l mi amur d' miis legrimes, e dles ultimes parores da mè in punt d' mort, e te t' deventasses rì, foss'te da mè eternamentr separè in l' at'r mon. Ah! mi fì mantegnete ma da bengn'." Chilò i elle soffiè la usc' e finida s' lasc'la ia soul lett di patimentg, stlusc' i oudli, e lascea 'l mūtt in dubbio, se chella něscea gnē dalla son, o dalla mort; quindi s' injenedleiel jou d'lungia, e rump fora in legrimes e sospiri colles parores: "O mi Dì, ah nè m' la lascede morì! Gesù, Os fajella resorì." — La mort è dura pur chicche mour e gonot pur chicche resta, mo no da una pērt, no dall' atra è ceìs crudia la mort d'l giust, purcicch' el è Iddì ch' consola 'l moribondo, e chesta è ci na consolaziung pur i fiis, che resta. Genitori, dijei na bona parora a osta figliolanza denanche morì: les ultimes parores de 'ng pere d' na uma nè sè desmentiung lěre.
pagina:80
 
=== no match ===
 
 
external:Capo XIV.
143 618

contributi