Pagina:Storia delle arti del disegno III.djvu/555


537

INDICE

DEGLI SCRITTORI LODATI, SPIEGATI

CRITICATI, E DIFESI.


Storia delle arti del disegno III (page 574 crop).jpg


SACRA SCRITTURA.


GEnes. I. 4. 25. 62. 92. 136. 109. III. 161.

Exod. I. 25. 62. 67. 149. 150. III. 18. 144. 151. 161. 173.

Deuteron. III. 145. 162. 163.

Josue I. 4.

Judic. III. 162.

Regum I. 61. 81. 145. 150. III. 7. 80. 94. 150. 161. 163. 175. 190.

Judith I. 61.

Esther I.«i. iyy.ij7. II. 87. HI. 87. ’45.

Psalmos. I. 8. 150. 510.

Proverb. III. 145.

Cantic. Canticor I. 61. 64. 378. III. 145.

Sapient. I. ijo. III. 436.

Eccli. III. 31. 164.

Isai. I. 4. III. 162. 164.

Jerem. I. Ci. III. 150.

Izechiel. III. 18.

Daniel. I. 61.

Abacuc III. 31.

Machab. I. iyo.

Matth. I. 70.

Act. Apostolor. I. 61.

Ad Hebr. I. 61. 67.

LEGGI ROMANE.


§. Sed jus 2. Instit. De jure nat. gcnt. & civ. I. 306.

§. Si duorum 17. De rer. divif. I.41.

§. Si quis in aliena 34. eod. tit. II. 411.

L. Necessarium 2. §. Poftea 4. ff. De orig. jur. II. 152.

Lib. 1. tit. 15. De offic. Præf. Vigil. III. 19?1.

L. Qua 1. §. Editiones 2. L. Si quis ex argentariis 6. De edendo III. 262.

L. Genero 8. De bis, qui not. infarcì. I 406.

L. Antiqui 3. Si pars hered. petat. I. 5.

L. In rem actio 23. §. Item quæeumque 5. De rei vind. II 23.

L. Forte quod pictorem 18. cod. tit. II. 71.

L. Inde Neratius 13. §. Item Julianus 3. Ad leg. Aquil. II. 71.

Lib. 8. tit. 1. De serv. praed. urb. III. 106.

E. Quidam Hiberus 15. eod. tit. III. 511.

L. ult. eod. tit. III. 68.

E. Rusticorum i. princ. De servit. præd. rustic. III. 62.

L. Et si forte 6. §. Modus 5. Si servit. vindic. III. 17.

L. Sicut autem 8. §. Aristo 5. eod. tit. III. 211.

Lib. 9. tit. 3. De his, qui effud. vel dejee. III.106.

L. ult. Si mensor fals. mod. dix. III. 164.

L. Et si quis 14. §. Non autem 5. De relig. & sumpt. fun. III. 406.

L. Id est 14. l. Fundi 17. §. Labeo 8. De action. empti & vend. I. 186.

L. ult. De fundo dot. III. 20.

L. Fructus 8. §. Si vir 13. Sol. matrim. dos quemadm. pet. III. 20.

L. Si quis in fundi 4. princ. De legat. 1. I. 41.

L. Servo 113. eod. tit. III. 406.

L. Librorum 51. §. Chartis 6. De legat. 3. III. 103.

L. Quæsitum est 11. §. Specularia 26. De instr. vel instrum. leg. III. 206.

L. ead. §. Si domus 16. III. 74.

L. Item pictoris 17. eod. tit. II. 78.

L. Si statuam 14. De auro, arg. &c. legato II. 23

L. Argumento 25. §. Vittæ 2. eod. tit. I. 419.

L. ead. §. Fasciæ 4. I. 439.

L. Pediculis 31. §. Neratius 5. eod. tit. I. 41.

L. Medico 40. §. Mulier 2. eod. tic III. 403.

L. Hæ opera 13. De oper. libert. II. 71.

L. Quidquid 17. princ. De adquir. rer. dom. II. 36.

L. Prætor ait 2. §. Cum quidam 6. Ne quid in loco pubi. III. 69.

L. Nam & si ramos 9. §. Si tamen 1. Quod vi, aut clam III. 206.

L. Item apud Labeonem 15. §. Generaliter 17. De injur. I. 406.

L. Si statua 17. eod. tit. III. 401.

L. Si sepulchrum 1. De sepulchro viol. III. 401.

L. Prætor ait 3. L. uh. eod. tit. III. 403.

L. Cujusque 4. §. Hoc crimine 1. L. Non contrahit 5. L. Qui statuas 6. Ad leg. Jul. Majest. III. 402.

L. Julia 4. §. Sed non sit 6. Ad leg. Jul. pecul. III. 406.

L. Aut facta 16. §. Lex 8. De pœn. I. 406.

L. Cura 4. De muner. & honor. III. 53.

Lib. 50. tit. 1. De oper. publ. III. 58. 281. 286.

L. Curatot 1. eod. tit. III. 53.

L. Malum 141. §. Inter 1. De verb. signif. III. 69.