Canzone e Ariette nove/Canzone nove/Na palummella janca...

Na palummella janca...

../Frunnell' 'amenta!.. ../Mammema dice... IncludiIntestazione 6 novembre 2013 100% Letteratura

Canzone nove - Frunnell' 'amenta!.. Canzone nove - Mammema dice...
[p. 16 modifica]

Quanno so’ fatto cénnere
     tanno mme chiagnarraie!...
     Te voglio bene assaie...
               Aria del ’48


Na palummella janca,
     ca torna ogne matina,
     mme nforma ’e Carulina,
     4mme fa sapé che fa.
«Dunque?.. Che dice?...» - aiere,
     nfromme venette, ’a spiaie...

          Te voglio bene assaie,
          8e tu nun pienze a me!

Dunque? Che dice? ’A n’anno
     tu maie nun te dicide...
     Ma ’o bbide o nun ’o bbide
     12ca tu mme faie muri?
Ah! ca mannaggia quanno
     sta storia accumminciaie!

          Te voglie bene assaie,
          16e tu nun pienze a me!

[p. 17 modifica]


. . . . . . . . . .
’A lasso?.. È na parola!
     Nun ce so’ maie riusciuto,
     nun aggio maie pututo
     20stu core persuadé!
Si dico: — Scordatella! —
     isso risponne: — Maie!...

          Te voglio bene assaie,
          24e tu nun pienze a me!