Autore:Giuseppe Maria Soresini

Giuseppe Maria

Soresini sacerdote/storico italiano

Giuseppe Maria Soresini (... – 16761), noto anche come Giuseppe Maria Soresino, sacerdote e storico italiano.

OpereModifica